Аркади Шарков е икономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). Експертизата му е в сферите икономика на здравеопазването и данъчна политика. 
Завършил е магистратура по публични политики с профил международно търговско право в Маастрихтския университет. Магистърската му работа е на тема „Ефективност на реформите в българското здравеопазване.“
 
Началото на здравната реформа в България датира от 1999 г. до ден днешен, като вместо системата на здравеопазване да се подобрява и модернизира, тя претърпява ежегоден колапс както във финансово, така и в ефикасно отношение. Напоследък обаче се забелязват позитивни наченки на политическа и административна воля неуредиците и диспропорциите в системата да бъдат редуцирани и на практика да се пристъпи към реални реформи, заимствани от добри европейски практики.

 

Какъв е проблемът?

Един от основните проблеми с изчезващите лекарства от българския пазар е държавната регулация, която се изразява под формата на контрол на цените им. Българското правителство направи експеримент с това да замрази цените на лекарствата през 2013 и 2014 г., което се отрази негативно върху пазара и предизвика в резултат изтеглянето от пазара или спирането на производството на жизнено важни лекарства. Ценовото рефериране на медикаментите е основен проблем, пред който е изправена системата на здравеопазването. Проблем, който рефлектира негативно върху конкуренцията между фармацевтичните производители, като по изкуствен начин занижава цената на определени медикаменти на пазара, сравнявайки я със 17 референтни държави в Европейския съюз.
 

Какво е състоянието?


Ежегодно в България отпадат медикаменти – оригинални и генерични. Има два метода за влиянияе върху цената на лекарствата. От една страна българските производители на медикаменти са задължени да продават на най-ниската цена в ЕС. Другият механизъм за ценови контрол е външното ценово рефериране, което на практика сравнява договорените цени на медикаменти с още 17 европейски държави, или ако в някоя държава бъде договорена по-ниска цена за даден медикамент, тя автоматично да рефлектира и в България.
 
Проблемът с този тип политика е, че потреблението на медикаменти е различно в различните държави в Европа – това влияе директно върху производствения капацитет на компаниите в България, поради факта, че обемите и продажбите не могат да се сравняват с други пазари. След като определен генеричен медикамент (производството на медикаменти в България е генерично) отпадне от българския пазар, цената на друг със същото активно вещество или група се покачва, понеже конкуренцията намалява. Липсата на генерична конкуренция на пазара води до повишаване на цените на медикаментите като цяло, а от там и до намаление на достъпа вследствие висока цена за различни социални групи в неравностойно положение. 
 
По същия начин ценовото рефериране влияе и на вносителите на лекарства – като прави така, те да продават под реалната пазарна цена. Стимулът за това техните лекарства да са на българския пазар се губи вследствие на прекалената регулация в сектора. В резултат на това много от компаниите продължават да изтеглят медикаментите си едновременно от Позитивния лекарствен списък и от аптечната мрежа. 
 

Прост пример 

Да си представим, че правителството реши (както се случва в България), че цената на определено лекарство е твърде висока и накара компанията-производител да го продава на ниска цена. Ако компанията-производител може да си позволи да продава лекарството на цената, която държавата е определила и все пак тя покрива производствените разходи, ще трябва да се съобрази с по-ниските печалби. В този случай, потребителите ще останат доволни. В икономиката това се казва „прехвърляне на богатство“ или просто казано – компанията-производител и нейните акционери са принудени да прехвърлят богатството си в посока на потребителите. Това естествено повишава търсенето на този продукт.
NEWS_MORE_BOX
 
 
А сега да си представим, че компанията-производител не може да произведе лекарството на тази цена, да покрие разходите си и да направи печалба. Да си представим, че цената, която държавата е определила ще трябва да бъде субсидирана от продажбата на други продукти на компанията-производител, за да може даденото лекарство все пак да продължи да съществува на пазара. Ще се окаче, че компанията ще предпочете въобще да не навлиза на подобен пазар, където се налага да продава на загуба. Накратко – ще спре производството и на даденото лекарство. 
 

Какво е решението?

Контролът върху цените на лекарствата е по-труден за отстраняване от другите ценови контроли. Върху други стоки и услуги той по-често може да бъде ограничен или кратък, тъй като хората в крайна сметка се противопоставят на произтичащите от това недостиг и икономически изкривявания. Ефектите от контрола на цените на лекарствата обаче са много по-трудни за наблюдение, защото засягат главно лекарства, които „са невидими“ за някои, т.е. не се налага да бъдат вземани от цялото общество, а също така касае такива, които все още не са навлезли на пазара. Дори ако хората и политиците осъзнаят, че контролът върху цените пречи на разработването на нови лекарства, премахването на последиците от този контрол ще бъде трудна задача. Пациентите ще трябва да плащат по-високи цени години преди да видят ползите.