Тадеуш Хаврот е координационен мениджър на Европейския мозъчен съвет. Той е отговорен за насърчаване развитието на Националните мозъчни съвети в отделните държави-членки на Европейския съюз и играе важна роля за координацията между европейските институции и Европейския мозъчен съвет по въпросите на мозъчните заболявания.

Тадеуш Хаврот бе на специално посещение у нас във връзка с първата среща на европейската организация с изтъкнати български невролози, неврохирурзи, психиатри, представители на пациентски организации и бизнеса, на която се обсъди учредяването на Национално представителство на Европейския мозъчен съвет.


 

 

Г-н Хаврот, какво налага необходимостта от провеждането на форум „Европейски мозъчен съвет в България"?
Има редица причини. Първо, най-големите разходи, за лечение на заболявания в Европа, са за здравословни проблеми, свързани с мозъка. Съществува обаче огромна разлика между тези разходи и това, което реално е заделяно като средства за диагностика, лечение и научни разработки в областта на мозъчните изследвания. Затова учените в България могат да направят усилие да убедят своето правителство да се заделят по-големи средства за мозъчни изследвания, което е от значение за превенция на тези заболявания, като по този начин значително могат да се намалят разходите за лечението им.

 


Подобна промяна може да е само от полза за пациентите. Защо? При много от хората с мозъчно заболяване много по-рано се наблюдават смущения, които играят роля за развитието му, като депресия, което е психологично състояние, макар все още да не е заболяване. Ако депресията обаче бъде лекувана, няма да се стигне до болестно състояние. В този смисъл е необходимо да се повиши осведомеността на обществото за правилната профилактика, за да се избегнат реални заболявания.

 


Европейският мозъчен съвет играе изключително важна роля на международно равнище. В тази връзка българското представителство на Европейския мозъчен съвет може да си сътрудничи с европейския, чрез различни общоевропейски  инициативи. По този начин се поддържа едно добро ниво на комуникация между всички участници в Европа, имащи отношение към лечението на мозъчните заболявания, включително и пациентите, и се работи на едно по-добро и по-ефективно ниво.

 

 

Например, за едно от събитията, които организираме, сме поканили представители от различните национални организации от Европейския парламент в Брюксел. Така че има едновременно национално и международно измерение за ползите и необходимостта от изграждането на представителства на Европейски мозъчен съвет в отделните страни.


Къде стои България сред останалите европейски държави по отношение на лечението на мозъчни заболявания?

Нашата организация създаде една разработка във връзка с разходите за мозъчните заболявания в Европа. Изследването беше публикувано за първи път през 2004 г., а по това време България не беше членка на Европейския съюз и не беше включена в него. Сега обаче предстои да се обновят данните, касаещи всички държави-членки. Проучването ще бъде публикувано тази година. В близките месеци бихме искали да разработим конкретни данни и за България, особено за разходите за лечение на мозъчните смущения. Подробни данни  вероятно притежават някои организации тук, в България, но това предстои да разберем.
 

 

Европейският мозъчен съвет предприема инициативата да направи 2014 г. „Европейска година на мозъка“. С какво ще бъде от полза тази инициатива?

Това ще бъде много интересна кампания, по време на която ще се разглеждат проблеми, свързани с научни разработки и оказване на помощ и лечение при хора с мозъчни увреждания. Също така ще се обърне внимание и на съзидателните способности на мозъка, на здравословното хранене, което всъщност изгражда един здрав мозък. Всичко това е с цел да знаем как да се предпазим от инсулт и други мозъчни заболявания. Кампанията ще обхване цяла Европа и ще се стреми да повлияе политиките на отделните държави-членки, които да започнат разработването на проекти и програми в тази насока.
 

 

Европейският мозъчен съвет работи от 2002 г. Може ли да говорим вече за постигнати резултати от страна на организацията?

Смятаме, че сме постигнали немалко. Организацията разработи научни проучвания, относно разходите за леченията на мозъчните заболявания в Европа. След изследванията, тези заболявания бяха степенувани по значимост. По този начин става възможно да се определи колко средства трябва да бъдат отделяни за тях в различните рамкови програми. По-рано за лечение на ракови заболявания например се е отделяло два пъти повече, а сега нарастват отпуснатите средства и за мозъчните заболявания – 386 милиарда евро годишно, като в тези средства влиза както профилактика, така и диагностициране, лечение, научни разработки.


Мозъчните изследвания и лечението на мозъчните смущения като цяло са подценявани. Документ, който също повлия на европейските политики, е Консенсусният документ за изследванията на мозъка. Това е сборно проучване, обобщаващо вижданията на представителите на различни науки. Целта отново беше да се заделят повече средства в областта на мозъчните заболявания.

 


Резултатите от този документ бяха използвани в много от рамковите програми, които в последствие бяха разработени. Също така е много важно да се провеждат дейностите за лобиране и за посредничество между широката общественост и различните организации и институции, ангажирани с тези проблеми – ние се занимаваме и с това.


Можем ли да кажем, че вашата работа вече дава резултат в превенцията на мозъчните заболявания сред населението?

Бих искал да подчертая, че нашата организация се опитва да си сътрудничи с различни институции. Именно затова проучванията, които правим, са толкова важни. Науката има основна роля, тъй като тя разработва лечение, но първо, трябва да се изследват механизмите на заболяването, за да може да се изготви профилактиката.


Международната ни организация беше създадена с цел подобряване цялостните научни изследвания и финансирания. Откакто имаме средства, работим на много по-широко поле, по-задълбочено и всеобхватно. Включваме пациентски организации, опитваме се да създадем диалог между учените и широката общественост, да разпространим познания за мозъчните функции и поведението на мозъка. Създаваме начини за борба с уврежданията на мозъка. Европейският мозъчен съвет не извършва научните изследвания, ние сме само координиращо звено. Истинската научна работа се провежда на национално равнище от националните мозъчни съвети, които са членове на Европейския мозъчен съвет.