• 34% редуциране на прилагането на химиотерапия се наблюдава при случаите на рак на гърда, ако се приложи генетичен тест на тумора преди започване на лечение;
 • Приблизително 17 000 инфаркта могат да бъдат предотвратени чрез молекулярно-диагностично изследване, даващо насоки за прецизно дозиране на антикоагуланти.;
 • С около $64 000 000 годишно биха били спестяванията, в случай че за пациенти с метастатичен колоректален карцином се приложи генетичен тест с цел прецизиране на терапията.
 
Примерите за икономическата ефективност при приложение на персонализирания подход в медицината в световната практика са много и доказват значимостта и ползата от прилагането на този подход. Въпреки съществуването и използването на иновативни медикаменти в България, все още не са събрани данни и не е направен анализ за цялостната ползата от персонализираната медицина. Това е и една от целите на БАПЕМЕД – събирането на т.нар. реални медицински данни от практиката (real-world data/ real-world evidence) както от диагностиката, така и от терапевтичния и посттерапевтичния период, с цел анализ и включване на диагностиката и медицинските изделия в ОЗТ при прицелни терапии.
 
Цената на таргетните терапии е сравнително висока. Това важи и за съпътстващо диагностичните тестове, които трябва да бъдат извършени задължително, преди взимане на решение за прилагане на конкретна терапия. Тук обаче е важно да се отбележи, че разгледана изолирано, цената на медикаментите и диагностиката е висока, но принципите на персонализираната медицина и прилагането им на практика водят до значително намаляване на загубите и увеличаване на ефективността на здравните системи. Основни преимущества на персонализираната медицина са по-ефективното и по-безопасно лечение, по-краткото време, необходимо за избор на подходящо лечение и по-рационалното разходване на финансовите средства, като се обръща внимание на по-точната диагноза на заболяването, избора на оптималните лекарствени продукти и тяхното по-точно дозиране. 
 
Това, от своя страна, води до намалената честота на нежелани реакции и повишено качество на живот, по-редките и по-кратки хоспитализации, възможността за установяване на заболяването в ранните му стадии, възможността да се акцентира на профилактиката за сметка на лечението и в резултат да се повиши ефективността на здравната система чрез подобряване на качеството на лечението, т.е. ползите са несъизмерими.
 
Крайните цели на персонализираната медицина са да се подобри здравното обслужване на всеки конкретен пациент и да се повиши цялостната ефективност на здравната система, но за да ги постигнем са необходими устойчиви решения за гарантиране достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на персонализираната медицина.
 
Балансът между навлизащите иновациите и реалните възможностите е тънък. Целта е да се създаде стабилна нормативна уредба, съобразена с околната действителност – финансова, социална и технологична, която пък, от своя страна, да позволи новото да се прилага и развива, за да се подобри грижата за пациента и здравеопазването като цяло. Това е труден, но абсолютно необходим процес по реформиране на здравната система.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Прилагането на комплексен подход като персонализираната медицина и внедряването му в Националната здравна стратегия ще гарантира по-добро качество на здравеопазването и оптимизиране на публичните разходи. От БАПЕМЕД твърдим, че е необходима стратегия и е от особено значение, тя да бъде своевременно интегрирана в законовата и регулаторна рамка, както и да бъде обезпечена не само технически и финансово, но и кадрово.
 
БАПЕМЕД споделя целите на здравната реформа, подкрепя необходимите действия за постигането им и се присъедини към инициативата на Министъра на здравеопазването „Партньорство за здраве“, като участва активно в работната група за „Лекарствена политика и медицински изделия“. От БАПЕМЕД осъзнаваме сложността на този труден, но абсолютно необходим процес, финансовите ограничения и обществената чувствителност към публичните разходи и застава твърдо зад убеждението , че сега е подходящото време за намиране на устойчиви решения, които да осигурят достъпа на всеки български пациент до най-подходящото за него лечение.
 
 - Ние говорим за пръстови идентификатори, хора умират заради дефицити по непокриването на елементарни пера – липса на лечения, закъснели линейки и пр., от друга страна бюджетът за здраве е малък, осигуровките нищожни за покриването нуждите на здравеопазването – не смятате ли, че ни дели цяла пропаст до персонализираната медицина и тя не е ли по-скоро една химера за българина? През какви стъпки трябва да се премине, за да стане този подход реалност у нас?
 
Персонализираната медицина е далеч отвъд пръстовия идентификатор… Тя е в гените. Да, все още този термин звучи някак далечно, чуждо дори фантастично за българския пациент. Въпреки многото си предимства, налагането и напредъкът на персонализираната медицина у нас са относително бавни. Така е, не защото персонализираната медицина не работи – тя го прави, и то добре – а защото компонентите и взаимовръзките, които трябва да доведат този подход и методи на лечение  до българския пациент са сложни. Въвеждането им обаче означава гражданите да плащат по-малко и да прекарват по-кратко време в болниците, подложени на скъпо лечение, често като директен разход на данъкоплатеца. Означава също, че пациентите ще могат по-дълго време да работят, генерирайки по този начин приходи, вместо разходи. В същото време, пренасочването към превантивна медицина ще намали още повече разходите.
 
Смея да твърдя, че персонализираната медицина е застъпена и добре развита - както в диагностичния, така и в терапевтичния процес - в България, особено в сравнение със съседните балкански страни, за които този съвременен подход е все още достъпен за единици хора с високи финансови възможности. Има какво още да се желае, разбира се, и от БАПЕМЕД се стремим да постигнем подобрение в тази насока.
 
Пътят на налагане на персонализираната медицина у нас е дълъг и нелек, но е правилният! А за да го извървим е необходимо полагането на усилия в различни насоки:
 
 • Изразяване и популяризиране на концепцията за персонализирана медицина като цяло сред професионалната общност, пациентите и обществеността;
 • Изработване, утвърждаване, въвеждане и съблюдаване на етични норми и правила и създаване на възможност за взаимодействие между ключовите фигури в  областта на персонализираната медицина – пациенти, медицинските специалисти, здравните заведения, фармацевтичните компании и диагностичните центрове;
 • Осигуряване на обучение и информираност на кадри – медицински специалисти, молекулярни биолози/генетици, в областта на персонализираната медицина
 • Осигуряването на качеството на съпътстващата диагностиката и прилагането на адекватна терапия, според резултатите от извършените изследвания;
 • Подкрепа на институциите и организациите в здравеопазването, имащи отношение към персонализираната медицина;
 • Поддържане и развиване на дейности, свързани с прилагането на методите, услугите и продуктите на персонализираната медицина в България, при съблюдаване на международните стандарти и подпомагане развитието на съвременна законова и нормативна база в България;
 • Насърчаване на чуждестранните инвестиции в областта на персонализираната медицина чрез законодателни и други инициативи, водещи до преодоляване на ограниченията и осигуряващи бърз достъп на пациентите до диагностика и терапия; 
 • Поддържане връзка с компетентните власти, представяне на възгледи и становища при изготвянето на проектозакони и други нормативни актове, отнасящи се до персонализираната медицина;
 • Структуриране и въвеждане на система за събиране и анализ на т. нар. реални данни от практиката с цел оценка на приложението на персонализираната медицина е практиката;
 • Изграждане на активни връзки и участие в националните, европейски и световни организации, които имат подобни цели, за обмяна на информация и опит и споделяне на добри практики в тази област.
 
 
Основната мисия на БАПЕМЕД като организация е да обедини усилията на всички заинтересовани страни и участници с цел подобряване разбирането за персонализирана медицина и адекватното й приложение в ежедневната практиката, защото „Всеки пациент е важен“. За постигането на каузата, наречена персонализирана медицина, от БАПЕМЕД се стремим да изградим пътна карта с конкретни опорни точки за по-широкото и успешно имплементиране на този подход в ежедневието на пациента и в здравната система, като цяло. Всичко това налага разработването на Национална стратегия за развитието на персонализираната медицина в България отстрана на БАПЕМЕД, чиято разработка е голяма отговорност и предизвикателство, тъй като ще бъде първата подобна Национална стратегия в рамките на ЕС.