На 25 ноември т.г. От 9.00 ч. В София Хотел Балкан ще се състои III Национална конференция по персонализирана медицина, организирана от Българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД). Основната тема на събитието е „Персонализираната медицина и нейното място в Националната здравна стратегия“.
 
Потърсихме специално д-р Явор Дренски, председател на БАПЕМЕД, с коментар по някои опорни точки, за яснота защо въвеждането на персонализираната медицина има ключова роля за подобряване резултатите на здравеопазването и ползите за българските пациенти.
 
Д-р Явор Дренски е председател на УС на Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД) и член на УС на Националното сдружение на частните болници в България.
Той е изпълнителен директор на МБАЛ „Токуда Болница София“ от януари 2011 г. до юли 2016 г. Той е част от екипа на японската болница от самото й създаване, като последователно заема постовете Административен директор (2005 – 2009 г.) и Медицински директор (2010 – 2011).
Завършил е медицина през 1992 г. в МУ – София. Медицинското му образование продължава със специализация по Акушерство и гинекология. Работил е 8 години като лекар, 3 от които в Либия.
Д-р Дренски е завършил магистърска програма по „Здравен мениджмънт“ през 2009 г., има магистърска степен по финанси от 2003 г., преминал е редица специализации в областта на болничния мениджмънт и болничните финанси. Специализирал е в САЩ, Швейцария, Унгария, Великобритания, Япония и др.
В периода 2000 – 2005 г. е международен консултант в областта на здравеопазването към световни компании като Bearing Point, USA; 3M; Deloitte Touche Tohmatsu и др.
В периода 2002 – 2004 г. е началник “Болнична помощ”, НЗОК.
На Учредителното събрание на Националното сдружение на частните болници, проведено на 16 февруари 2013 г. е избран за председател на организацията, обединяваща частните лечебни заведения за болнична помощ у нас.
През 2015 г. д-р Явор Дренски бе отличен с наградата „Болничен мениджър на 2015” на Националните медицински награди. През ноември същата година е удостоен с наградата Мениджър на 2015 година в кампанията на в. Стандарт, Дарик радио и Министерството на здравеопазването „Млад Медик“ за активна подкрепа в развитието на младите лекари и професионалисти по здравни грижи.
На 03.10.2016 г. е избран за Председател на Управителния съвет на Българската асоциация за персонализирана медицина.
 
 
 
 
 - Д-р Дренски, какво се разбира под персонализирана медицина? Освен за пациентите, персонализираната медицина остава някак далечна и за лекари...
 
Персонализираната медицина е иновативен подход в съвременната медицина, основаващ се на взимането на информирано решение за прилагане на терапия според индивидуалните особености, най-вече генетични, на всеки отделен пациент, както и на характеристиките на заболяването му. Персонализираната медицина има своето място и при определяне на предразположението към дадено заболяване или състояние и определяне на съответен подход за предотвратяването му. Освен за персонализирана, се говори още за прецизна или стратифицирана медицина.
 
Всъщност, понятието персонализирана медицина върви ръка за ръка с още два наложили се в тази сфера термина, а имено – съпътстваща диагностика и таргетна/прицелна терапия. Определянето на индивидуалните особености и статус на пациента и болестта му става чрез извършването на даден тип тестове, които се наричат най-общо съпътстваща диагностика. Това е молекулярно-диагностично изследване, необходимо за избор на подходяща терапия и оптимално лечение, основано на определяне състоянието на определени биологични маркери (биомаркери) – гени, белтъчна експресия и т.н., характерни за даден пациент. Този тип изследване съпътства  - в повечето случаи е задължително - прилагането на иновативни, прецизно действащи медикаменти, наричани прицелна/таргетна терапия. Това са препарати, взаимодействащи прецизно с определени молекули („молекулни мишени“), действащи насочено и имащи специфичен ефект върху определени процеси. Таргетираното действие на лекарствата ги прави по-ефективни за пациенти с конкретен профил, като се наблюдават по-малко и леко изразени странични ефекти при лечението.
 
Доказано е, че пациенти с една и съща диагноза се влияят различно от едно и също лечение, като в повечето случаи това се дължи на молекулярната специфика на заболяването. Например, двама пациенти с диагноза недребноклетъчен карцином на бял дроб, в зависимост от състоянието на един от гените, отговорни за туморогенезата, биха били подходящи за различен тип лечение – единият би се повлиял по-добре от прилагане на конвенционална химиотерапия, а при другия по-добър ефект би имала таргетната терапия. Един и същ медикамент може да бъде много ефективен за един пациент и да не води до подобрение, а дори напротив, при друг пациент. Персонализацията дава възможност за стратифициране на пациентите с една диагноза в подгрупи, за които е приложимо по-успешно индивидуално лечение за всеки пациент.
 
Мотото на персонализираната медицина е „Правилното лечение за точния пациент в подходящото време“. Именно пациентът като отделен индивид е във фокуса на персонализираната медицина и за щастие това става все по-разбираемо както за пациента, така и за лекуващите лекари. Да, факт е, че на персонализираната медицина се гледа като на екзотика, но благодарение на добрите резултати, този подход добива все по-широка популярност и приложение у нас. Тук именно е и мястото на БАПЕМЕД, чиято основна цел е популяризирането на концепцията за персонализирана медицина както сред медицинските специалисти, така и сред самите пациенти. Усилията ни са насочени към повишаване на информираността за всички аспекти, свързани с персонализираната медицина и възможността за достъп на всеки пациент до нея. Действията на Асоциацията са свързани с инициативи, водещи до преодоляване на ограниченията и осигуряващи бърз достъп на пациентите до диагностика и терапия. Специално внимание се обръща на ролята на персонализираната медицина от гледна точка на подобряване на достъпа на пациентите до качествено лечение, което може да се постигне чрез селектиране и спецификация на групите пациенти. От изключителна важност е да се вмени на пациента отговорност към собственото му здраве, а на лекарите да се предостави възможност за достъп до информация за иновативния подход на лечение и възможност за прилагането на методите, услугите и продуктите на персонализираната медицина в България, при съблюдаване на добрата клинична практика и на международните стандарти.
 
 - Наскоро се оповести стряскащият факт, че за 14 години онкоболните у нас са нараснали 61%? Какви са причините за това? Какво се случва или не се случва в нашето здравеопазване, за да има такава статистика? На какво ниво е лечението на онкологични заболявания у нас въобще?
 
Да, за съжаление фактите са такива, като тази тенденция се наблюдава не само в България, но и в Европа, като цяло. Причините за този проблем са комплексни, като започнем от генетичните фактори и начина на живот - тютюнопушене, хранителен режим, физическа активност, стрес, минем през опреден тип инфекциозни заболявания, отключващи онкогенезата и завършим с околната среда и влиянието й върху организма. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Основният проблем у нас е диагностицирането на онкологичните заболявания. В повечето случаи болестта се открива в напреднал и дори краен стадий, което пък от своя страна стеснява възможностите за терапия и намалява ефективността й. Може би тук има влияние и културата на българския пациент – някак грешно сме научени да се уповаваме на лекарско мнение, едва след като има ясно изразени, в повечето случаи труднопоносими  симптоми на дадено заболяване. Както казах, необходимо е да се съсредоточим върху културата на българския пациент и отговорността му за собственото му здраве и живот. Разбира се, нужно е и увеличаване на пула от медицински специалисти, обвързани с диагностицирането на онкологичните заболявания, въвеждане на иновативни методи за диагностика и влагане и разумно разходване на средства за това. От изключителна важност е, освен да се подобри диагностиката, да се наблегне на първичната превенция и профилактика, както и на скрининга. Жалко е, че тези аспекти някак остават на заден план и в нашата здравна система индивидът фигурира, едва когато стане пациент…
 
Както и в световен мащаб, така и в България, персонализираната медицина е застъпена главно в областта на онкологичните заболявания. Голяма част от прицелните терапии в областта на онкологията са достъпни на пазара, като лечението на пациентите в повечето случаи се поема от НЗОК, т.е. лекарствата се реимбурсират от касата. Медикаментите се прилагат при солидни тумори - недребноклетъчен рак на бял дроб, метастатичен колоректален карцином, рак на гърда, овариален карцином, меланома и др., и при онкохематологични заболявания - които от остри и неизлечими, благодарение на постиженията на персонализираната медицина, вече се превръщат в хронични такива.
 
При персонализираната медицина в повечето случаи преди решението за прилагането на дадена таргетна терапия е задължително извършване на съпътстващо диагностичен тест. Само някои от съпътстващо диагностичните изследвания, които невинаги са генетични, се реимбурсират. Цените варират както според типа и вида на самото изследване, така и според технологията и реактивите, които се използват за извършването му. Изключително важно е съпътстващо диагностичният тест да бъде направен с надеждни, сертифицирани за инвитро диагностика и валидирани китове (реактиви) и методики, както и самото изследване да се извършва по общоприети стандарти, от опитен специалист, можещ да интерпретира получените резултати. Обикновено дадена лекарствена молекула на определена фармацевтична компания се развива успоредно със съответен съпътстващо диагностичен тест и двата продукта се одобряват съвместно и вървят заедно в практиката.
 
Смея да твърдя, че персонализираният подход и приложението на таргетни терапии при онкоболни пациенти са все по-широко застъпени в практиката и вече се превръща в рутина.
 
 - Защо в БАПЕМЕД смятате, че този подход трябва да се наложи в Националната здравна стратегия? Какво значи – да се наложи? И защо смятате, че подходът ще е от полза за здравето на българина? Каква може да бъде евентуално ползата и цената от въвеждането му в здравеопазването ни и разходването на обществени средства? 
 
Идеята и концепцията на персонализираната медицина и прилагането й на практика трябва да е неизменна част от Националната здравна стратегия. Не знам дали „наложи“ е думата тук, по-скоро заложи в стратегията и приложи на практика, а с времето и постигнатите резултати, вярвам, че този подход ще се наложи по естествен път. С персонализиран подход, здравеопазването у нас би станало по-успешно и по-ефективно.
 
Персонализираната медицина би могла да промени здравеопазването, като „прекрои“ решенията за избор на терапия, осигурявайки „правилното лечение за точния пациент в подходящото време“ и да спомогне да получим повече стойност от разходите за здравеопазване. Тя предлага по-широко приложение на иновативните технологии за промяна на подходите не само в лечението, но и в профилактиката и диагностицирането на заболяванията, съобразно специфичния профил на всеки индивид.
 
Има концептуална разлика между масово прилагания в медицинската практика подход в избор на лечение и подхода, възприет от персонализираната медицина. В много от случаите, масово прилаганото лечение не е с очаквания резултат, а в същото време има все по-голям натиск за ефективно изразходване на средствата за здравеопазване. 
 
Персонализираната медицина може да предложи по-високи резултати и в същото време – потенциално спестяване от ненужни разходи. Цифрите говорят сами по себе си за това. По данни, публикувани от Коалиция по персонализирана медицина (PMC):