Андрей Ковачев е депутат в Европейския парламент от 2009 г. Оглавява българската делегация в групата на Европейската народна партия.

Има диплома по биология от университета в Саарланд, Германия, където е защитил и докторат. Председател на Българския съюз на европейските федералисти. Владее 6 езика.

Кандидат е за депутат и в следващия Европейски парламент.


 

 

 - Г-н Ковачев, на 18 април отбелязваме Европейския ден за правата на пациентите. Достатъчни ли са правата, които имат пациентите?

 

Всички хора имат достатъчно права и те са гарантирани в Европейската харта на пациентите. Тя е призната от Европейския икономически и социален комитет на 438-та пленарна сесия през 2007 г. и съдържа 14 основни права. В Хартата е разписано, че всеки пациент има право на достъп до възможно най-качествени здравни услуги в съответствие с неговите нужни и те не трябва да създават дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

 

Също така всеки човек има право на достъп до цялата информация за неговото здравословно състояние, медицинските услуги, които получава и начина на тяхното прилагане. Пациентите имат право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ, право на тайна и конфиденциалност по отношение на личната информация, на безопасност, жалване и обезщетение, в случай на допусната лекарска грешка.

 

Права дава и Европейската здравноосигурителна карта, инициирана от държавните и правителствени ръководители на страните-членки на Европейския съюз. Тя улеснява гражданите на всяка еврочленка, пребиваващи на територията на друга страна членка, като в случай на необходимост им гарантира получаването на качествена и неотложна медицинска помощ.


 - Какви са проблемите на пациентите в България?

 

За никого не е тайна, че пациентите у нас срещат мнобройни трудности. Започва се от дългото чакане по опашки пред лекарските кабинети и трудният достъп до качествено здравеопазване въобще. За някои заболявания вече са разработени доста модерни лекарства и терапии, но те не стигат до българските лечебни заведения поради високата им цена. Затова страната ни е една от най-засегнатите по отношение на здравните неравенства в Европа. От това страдат най-вече хората с различни хронични заболявания, които имат постоянна нужда от терапия, а не могат да я получат.

 

Само в София има толкова болници, колкото в цяла Австрия, но там здравеопазването е на съвсем друго ниво. В нашите лечебни заведения апаратурата е остаряла, не се предприемат кой знае колко модерни методи за лечение и обслужването невинаги е на ниво. Затова трябва да се работи към оптимизиране на броя на болниците в страната и за подобряване на здравните услуги.

 

Съществен проблем е и миграцията на лекарите, който е особено осезаем у нас. Според статистиката всяка година 500-600 лекари напускат България, за да търсят по-добри условия на труд.

 

Страната ни е на последно място в Европейския съюз по лекарски заплати. У нас медиците преживяват с около 307 евро на месец. Докато възнагражденията във Великобритания, Германия и Франция например достигат 4 000 евро месечно.

 

В същото време заради ниските заплати и малкото възможности за професионално развитие, болниците в малките градове страдат от още по-голяма липса на лекари. Това принуждава малките държавни болници да затварят врати, а  местните жители на тези населени места да пътуват, понякога с часове, за да получат медицинска помощ в най-близкия голям град.

 

 - А от какво „боледува“ здравеопазването в европейски мащаб?

 

В целия Европейски съюз най-големият проблем в здравния сектор е свързан с профилактиката. А тя е много важна както за доброто здравеопазване, така и за стабилната икономика, защото спестява наистина много средства. Когато има профилактика, заболяванията се откриват в ранна фаза и това многократно увеличава шансовете за тяхното успешно лекуване.

 

Известно е, че открити рано, повечето болести, дори и онкологичните такива, са напълно лечими. Така хората са по-здрави и живеят по-дълго, а в същото време и държавата спестява пари от излишни и ненавременни терапии и медикаменти. Европейският съюз трябва сериозно да се фокусира върху профилактиката още сега.

 

 - Какво трябва да свърши Европейският парламент през следващия мандат според Вас по отношение на проблемите в здравния сектор?

 

Основните неща, за които трябва да се застъпи Европейският парламент, са превенцията, ранното диагностициране и обменът на добри практики. Те трябва да са част от приоритетите, които могат и трябва да продължат да бъдат координирани на ниво Европейски съюз.

 

Смятам, че здравето на европейските граждани трябва да бъде във фокуса и на кампанията за изборите. В момента няма ясен ангажимент към проблемите на пациентите и това е така, защото страните-членки запазват за себе си правото да взимат решения по въпроси, свързани със системите им на здравеопазване.

 

Най-важно е разрушаването на бариерите, поставени пред качественото здравеопазване. То е основно право на всички граждани на евросъюза. Въпреки това не всички пациенти имат възможността да се възползват от него – ситуация, допълнително влошена в резултат на икономическата криза в Европа. Това означава наличност, но и достъпност на лечението. Достъп означава също и елиминиране на съществуващите дискриминационни политики.

 

Справянето с неравенствата в здравеопазването допринася и за развитието на здравните системи. Ако не получат навреме грижите, от които се нуждаят, хората са застрашени от по-сериозни заболявания, а това би ограничило техните възможности да живеят пълноценно и продуктивно, както и би довело до утежняване в здравно, социално и икономическо отношение. А те искат да дават своя принос за обществото.

 

 - Могат ли всъщност Европейският съюз и Европейският парламент да действат чрез конкретни политически и законодателни мерки в сектора или могат само да дават препоръки към отделните правителства?

 

Здравеопазването е национален приоритет и първостепенна отговорност на националните правителства. Всеки трябва да има равен достъп до здравеопазване - профилактика, диагностика и лечение - независимо от финансовото положение, пола или националната си принадлежност. Този принцип е залегнал в Хартата на основните права на Европейския съюз, който европейските институции трябва да спазват в своите действия. Но общността няма правомощията да реши този общ за европейските граждани проблем.

 

Въпреки тези законодателни пречки,  Европейската комисия е дала ясен знак за ангажимент, който европейските институции поемат спрямо проблемите на пациентите и защитата на техните права. Подобряването на ситуацията изисква най-напред да се знае в какво конкретно се изразяват неравенствата във всяка от страните-членки. Но пак казвам – всичко е в ръцете на отделните държави и те трябва да работят за подобряване на здравните услуги, без да разчитат някой да свърши тяхното задължение на по-високо равнище.

 

 - Наскоро застанахте зад Европейския манифест на пациентите за изборите за Европейски парламент. Разкажете ни малко повече за него и неговата мисия.

 

Този манифест е, така да се каже, гласът на пациентите в Европейския съюз. Основно в него зялага искането на хората да са част от политиките, които пряко касаят тях и тяхното здраве. Те искат да са пълноправни участници в процесите на справяне със състоянието им според индивидуалните им възможности и ситуацията, в която са поставени. За постигането на тази цел пациентите трябва да бъдат овластени.

 

Този процес започва с изготвянето на специализирана информация и повишаване на здравната грамотност, за да имат възможността да вземат информирани решения за тяхното лечение и грижи. Овластените пациенти подпомагат здравните системи и те поемат отговорността за грижата към себе си наравно с медицинските лица.

 

 - Известно е, че преди избори се правят много обещания, които впоследствие остават забравени. Дали след 25 май исканията на европейските пациенти няма да бъдат пренебрегнати?

 

Пак казвам, че всичко е в ръцете на националните правителства. Европейският парламент и занапред ще продължи да съблюдава политиките по отношеное на здравеопазването и ще дава препоръки към местните власти. Друг е въпросът доколко те ще се съобразяват в това и ще действат в полза на пациентите.

NEWS_MORE_BOX

 

 

 - Преди дни Европейската комисия сериозно ни разкритикува за липсата на реформи, та дори и на заинтересованост от страна на управляващите в сектора. Как се отнасяте към тяхното становище?

 

Да, в началото на годината няколко български пациентски организации сезираха Комисията за проблемите в здравеопазването у нас и техният отговор гласи, че е необходима задълбочена реформа на българската здравноосигурителна система, за да може тя да функционира ефективно и да задоволява нуждите на българските граждани.

 

В становището се определят няколко рискови фактори като например високият дял на частните разходи в здравеопазването, лошите здравни показатели, високият процент на български граждани, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и тежестта от застаряването на населението.

 

Това безспорно е така, но не съм напълно съгласен с онази част от него, според която се наблюдава тотална незаинтересованост към сектора. Не е така, защото последните правителства се опитаха да въведат реформи и да си осигурят по-добро здраве за гражданите на България. Трябва да се има в предвид обаче, че това, което ни е завещано от управляващите преди това, е нанесло множество щети върху системата и изисква много време и усилия тя да се възстанови. Несъмнено се върви към по-добро, но то не може да стане изведнъж. Желание за по-качествено и ефективно здравеопазване има.

 

 - Вие сте особено активен на тема здравеопазване както у нас, така и на ниво Европейски парламент, но ангажирате ли се с конкретни действия, чрез които да бъдете реално полезен на гражданите?

 

Аз винаги съм заставал зад инициативите на пациентите. Ако бъда избран за депутат и в следващия Европейски парламент, ще продължа да ги подкрепям и да насочвам фокуса на европейските институции към нуждите на здравеопазването, защото е наистина важно на хората да се предоставят качествени здравни грижи.

 

В тази връзка бих искал да кажа, че самите пациентски организации трябва да са по-активни за разрешаването на проблемите в сектора и по-смело да очертаят и отстояват своите искания и да оказват натиск върху институциите.

 

Давам ви един пример – най-голяма част от европейските средства отиват за развитие на селското стопанство, макар че със земеделие не се занимават чак толкова много граждани. Докато до лекар рано или късно стига всеки човек и здравеопазването трябва да е стабилно финансирано. За селско стопанство обаче се говори много и земеделците са доста активни, докато пациентите обикновено изразяват оплакванията и исканията си доста по-тихо и скромно.

 

Лично аз ще настоявам в следващия Европейски парламент да бъде създадена отделна комисия, която да се занимава само с проблемите на здравеопазването, защото в момента това не е приоритет на Европа.

 

Ще се боря и за каузата здравеопазването да стане част от Европейския договор.

 

Усилията на мен и моите колеги ще бъдат насочени към преодоляване различията по отношение на достъпа до лечение, осигуряване на равен достъп до важни лекарства и терапии, прилагане на недискриминационен подход към предоставянето на лечение, поемане на гаранция, че здравната политика на Европейския съюз ще възприеме цялостен подход към нуждите на пациентите.