Австралийските учени твърдят, че витамин В и фолиева киселина могат да намалят главоболието. Специалистите провели изследвания сред 50 човека, страдащи от мигрена. В продължение на 6 месеца им давали добавки с витамин В и фолиева киселина. В ре­зул­тат на то­ва при тях по-ряд­ко възниква­ли прис­тъ­пи, ос­вен то­ва били с по-мал­ка ин­тен­зив­ност.
 


По-ран­ни из­с­лед­ва­ния от­к­ри­ли ген, чи­я­то му­та­ция или на­ру­ше­на фун­к­ция пра­вят хо­ра­та въз­п­ри­ем­чи­ви към прис­тъ­пи­те на миг­ре­на. То­зи ген во­ди до уве­ли­ча­ва­не ни­во­то на хо­мо­цис­те­и­на и ами­но­ки­се­ли­ни­те в ор­га­низ­ма, а то­ва за­сил­ва рис­ка от ин­султ и сър­деч­ни бо­лес­ти. Ви­та­мин В и фо­ли­е­ва­та ки­се­ли­на по­ни­жа­ват ни­во­то на хо­мо­цис­те­и­на и за­то­ва об­лек­ча­ват сим­п­то­ми­те на миг­ре­на­та.Уче­ни­те смя­тат, че е по-добре бол­ни­те с миг­ре­на да се ле­ку­ват с “бе­зо­пас­ни и ев­ти­ни до­бав­ки”, от­кол­ко­то със скъ­пи ле­кар­с­т­ва, ко­и­то ос­вен всич­ко дру­го оказ­ват и стра­нич­ни ефек­ти.