Терминът "слухово възприятие" се отнася до начина, по който нашата централна нервна система (ЦНС) използва информацията, която получава по слуховия път. Ефективната обработка на звука е от съществено значение за вербалната комуникация.


Слуховите възприятия включват механизми, които помагат да се организират, разграничат, анализират, преобразуват и интерпретират слухови стимули.


Припомняне и организация. Този механизъм се фокусира върху способността на слушателя да чува информация, да я запомня и да я повтаря в правилния ред. Трудностите в този случай ограничават способността на детето да следва инструкции, да помни информация и да преразказва или описва събития. Лицата с ограничени способности за припомняне и организация често се затрудняват с изпълнението на задачи у дома, в училище или на работа.Слухова дискриминация. Това умение помага на слушателя да различи слуховите стимули. На по-високо ниво, слуховата дискриминация помага на индивида да чуе разликите между характеристиките на речта по време на разговор, както и промените в интонацията и просодията. Ограниченията по отношение на дискриминацията означават, че детето разбира погрешно това, което чува, бърка думите една с друга, има нарушения на говора или има затруднения да се научи да чете.


Последователност/Сериализация. Този механизъм включва способността ни да следваме инструкциите. Трудностите на този етап са очевидни, тъй като всички ние повече или по-малко трябва да следваме инструкциите всеки ден. Ограничената способност за следване на последователности може да бъде свързана с невнимание, неизпълнени задачи и трудности при обучението.


Интерпретация. Слушателят може да осмисли това, което чува. Ефективното тълкуване е важно за разбирането на понятията за време, пространство, посока. Потенциалните трудности могат да накарат ученика да изглежда неорганизиран, объркан и трудно да се адаптира към нови ситуации.


Състав. Важно е слушателят да може да събере всички езикови умения, необходими за ефективна комуникация. Те включват способността за овладяване на умения за четене, да можете да предвиждат аудио съобщения, да се разпознава централната идея на даден разговор или история и да се допълва липсваща информация в разговора.


Терминът "нарушение на слуховата обработка" се отнася до дефицити в неврологичната сензорна обработка на слуховата информация и може да доведе до или да бъде свързано с трудности във функционирането на езика, ученето и комуникацията. То може да бъде свързано и с други нарушения, като разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (СХДВ), езикови нарушения и обучителни трудности и не се дължи на периферна загуба на слуха.


В обобщение, някои от признаците, които водят до подозрение за възможно нарушение на слуховата обработка, са:

  • Когато детето има затруднения с разбирането на речта в шумна среда.
  • Когато детето се затруднява да следва последователно и точно инструкциите, които му се дават.
  • Когато детето има затруднения при разграничаването на звуци на речта, които звучат сходно (например б-п, т-д, к-г, ш-ж и т.н.)
  • Когато на детето са необходими повече повторения, за да разбере контекста и много често ви моли да повторите или изясните казаното.
  • Когато детето има затруднения с разбирането на информацията, дадена устно.
  • Когато детето обикновено се справя много по-добре в дейности, които не се основават на слушане.