Темата за обучителните затруднения е актуална за специалисти от много различни науки като психология, образование, неврология, психиатрия, логопедия и др. Всеки специалист в тези области се фокусира върху различни аспекти на обучителните затруднения, което води до формулирането на различни теории за тяхната етиология, диагностика и лечение.


От клинична гледна точка дете с обучителни затруднения се характеризира с факта, че в някои области неговото училищно представяне не е съизмеримо с умствените му способности.


Обучителните трудности са общ термин, който се отнася до хетерогенна група разстройства, които се проявяват със значителни трудности при придобиване и използване на умения за слушане, говорене, четене, писане, разсъждение или математика. Тези нарушения са присъщи на индивида и се дължат на дисфункция на централната нервна система. Въпреки че увреждането на обучението може да възникне заедно с други увреждания (например сензорно-интегративна дисфункция, социални и емоционални разстройства) или влияния на околната среда (като културни различия, неадекватно или неподходящо преподаване, психогенни фактори), това не е пряк резултат от тези ситуации или ефекти.Най-честата диференциация на проблемите, свързани с обучителните затруднения е: разстройство на четенето, математическо разстройство, разстройство на писменото иразяване, други обучителни разстройства (DSM IV).


Клинична картина на детето с обучителни затруднения:
Неговото академично представяне е по-ниско от очакваното спрямо хронологичната му възраст, въпреки подходящото обучение и усилията, които детето полага. Обучителните затруднения оказват значително влияние върху ученето и ежедневието му в училище и извънучилищната среда. Едно дете може да се представи с много форми на обучителни затруднения, тъй като речта, слухът, четенето, писането и аритметичните умения се припокриват по много начини и са вградени в същите мозъчни функции.


Епидемиология на обучителните разстройства:
Поради трудностите, свързани както с дефиницията, така и с диагностиката на обучителните затруднения, честотата на тяхното възникване не може да бъде ясно определена. Изчислено е обаче, че процентът на децата с обучителни затруднения варира между 2% - 10%, в зависимост от критериите, използвани за диагнозата.


Изглежда разстройството на четенето засяга повечето деца с обучителни затруднения, което често се припокрива от разстройството на математиката и писменото изразяване. Счита се, че математическото разстройство се среща при 20% от популацията на деца с обучителни затруднения. Това означава, че около 1% от учениците имат математическо разстройство. Изглежда разстройството на писменото изразяване се появява много рядко само по себе си, но често съжителства с други учебни затруднения и се счита, че засяга 10% от популацията на учениците.
Причина за трудности при ученето: Има сериозни доказателства, че причината за обучителните затруднения е органична. Изглежда, че е резултат от неврологично разстройство, което е свързано с наследствени фактори, но все още не е възможно да го открием със средствата, с които разполагаме. Това, което може да се наследи, са недостатъци в начина на работа на определени области на мозъка, които затрудняват детето да прави разлика между звуци и писмени символи.


Емоционални предизвикателства при децата с обучителни затруднения: Децата с обучителни затруднения изпитват слабостта си интензивно, но без да разбират защо са различни от другите деца. Техните ежедневни неуспехи в училище често водят до поведенчески проблеми в отговор на техния неуспех. Децата с обучителни затруднения обикновено са по-малко популярни сред своите връстници и често имат недостатъци в своите социални умения.


При дете с наличие на проблем от такова естество, терапевтичната интервенция е належаща и задължителна. В началото на програмата за лечение се прави подробна оценка на способностите и недостатъците на детето от детски психолог, специален педагог и логопед. Въз основа на тази оценка специалистът след това разработва индивидуализирана програма, започвайки от нивото на обучение, на което детето успява да отговори без особени затруднения.