Нов психометричен тест ще помага в диагностиката на нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание при деца. Инструментът е стандартизиран за България и ще бъде прилаган от психолози и психиатри, преминали специализиран курс на обучение

 

Въпросникът за оценка на клиничното поведение CAB (Clinical Assessment of Behavior) е насочен към деца и юноши от 2 до 18 години, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения.


 

С негова помощ специалистите ще имат възможност да идентифицират конкретни симптоми, свързани със специфични обучителни особености, в това число умствено изоставане и академичен талант. На база на резултатите те ще могат да изготвят индивидуален план за развитие и образователна подготовка на изследваните лица, да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

 

Тестът ще помага за откриването на широк спектър от социални, емоционални и поведенчески проблеми, в това число нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, агресивни прояви, прояви на тормоз и депресивни състояния.

 

Той дава възможност да бъдат измерени конкретни показатели, свързани с проявлението на специални образователни потребности, както и да бъдат разграничени близки като симптоматика състояния. Негова отличителна характеристика е способността му да оценява както силните страни и компетентности, така и проблемните области в развитието на детето или юношата.

 

„Въпросникът е адаптиран за България, което означава, че интерпретацията на резултатите е съобразена с културните особености на страната ни“, коментира д-р Диана Боянова, доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“ с над 20-годишен опит в областта на психологическото оценяване, стандартизиране, адаптиране и разработване на инструменти в сферата на детската психология и личността.

 

Данните за въпросника се събират чрез стандартизирани за България форми за оценка, а в най-честия случай информацията се предоставя от родител и учител, но може и да бъде поискана от училищен психолог, логопед, специален педагог, ресурсен учител или друг специалист, който познава и работи с детето.

 

Българските специалисти в областта на психологията ще могат да се запознаят отблизо с теста по време на онлайн събитие, организирано от фондация „Хестия“ и водено от д-р Диана Боянова. Виртуалната презентация ще се проведе на 1 октомври от 16:00 часа. Участието в нея е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация, отворена тук.