По-високото ниво на образование се свързва с по-добро ментално здаве при хората.

 

Пряката връзка между двете трудно се прави, тъй като върху здравето на човек влияят редица фактори. Въпреки това в повечето случаи от образованието зависят социалния статус, доходите, качеството на живот, които сами по себе си могат да повлияят на менталното здраве.


 

Причините, които често се свързват с по-доброто състояние, включват по-големия брой възможности за избор на образованите хора и следователно по-голям контрол върху живота и по-добра сигурност. Тези, които получават висше образование, са склонни да печелят повече през целия си живот.

 

Изненадващо обаче често при по-образовани хора се наблюдава неудоволетвореност от работата им. Това може да се обясни с техните високи стремежи, които понякога се оказват неосъществими.

 

По-ниските нива на образование се свързват по-нисък социално-икономически статус. При тези хора често се забелязва чувство за липса на контрол и устойчивост. Те също така са изложени на редица стресови фактори, които могат да повлияят тяхното здраве.

 

Множество фактори могат да допринесат за връзката между социално-икономическия статус и психичното здраве. Независимо от всички предизвикателства, редица изследвания разкриват връзката между понижения социално-икономически статус и проблемите с психичното здраве.

 

При направен независим анализ на различни показатели като професия, доходи и образование е открит градиент в психичното здраве и това е непрекъснато през целия живот.

 

Двата метода, чрез които учените се опитват да направят причинно-следствена връзка между социално-икономическия статус и психичното здраве са съответно селективния и каузалния модел.

 

Изследователи откриват, че полът и възрастта са също важни социално-демографски фактори в проучвания, разглеждащи нивото на образованието и постиженията, които съпътстват социално-икономическия статус и негативното му влияние върху психичното здраве.

 

При жените обикновено се забелязва по-висок риск от мъжете - 9,9% спрямо 4,2%. Като този риск също е по-висок сред по-младото население, отколкото при възрастните хора.

 

Въпреки позитивното влияние на високото ниво на образование сред повечето хора, то не винаги води до добро ментално здраве. Това е така защото то не влияе положително на всички хора.

 

Следователно индивидуалността на всеки човек и различните фактори в неговия живот определят по какъв начин ще повлияе образованието върху менталното му здраве.

 

Източници:

https://www.york.ac.uk/media/economics/documents/hedg/workingpapers/1710.pdf

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00573/full

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032715303049?via%3Dihub

https://esrc.ukri.org/news-events-and-publications/evidence-briefings/the-wellbeing-effect-of-education/