Лечението на възрастни пациенти с деменция дори и за кратък перидо от време увеличава вероятността от хоспитализация и дори фатален изход според ново проучване. За съжаление обаче, алтернативите за купирането на поведенческите проблеми при деменцията са твърде ограничени.

Завежцдащият отделението по гериатрична психиатрия в Медициснкия център Монтефиоре, ню Йорк, д-р Гари Кенеди, подчертава, че е неправилно да се мисли, че за тези пациенти не трябва да се прави нищо. Много специалисти смятат, че с оглед овладяването на симптомите може да се помисли първо за поведенческа терапия, а антипсихотичните средства да останат на заден план.

Проучване в Онтарио, Канада, е обхванало 20 682 пациента с деменция, разделяйки ги на три групи - без антипсихотично лечение, с лечение със стари препарати като Халоперидол, и с ечение с нови препарати - рисперидон, оланзапин. Рискът от хоспитализация сред лекуваните с нови препарати е оценен на 3,2 пъти по-висок, а сред тези със старите - 3,8 пъти в сравнение с пациентите без антипсихотици. Недостатък на проучването е, че пациентите не са били рандомизирано избрани.

По статичстически данни в Америка 17% от пациентите, постъпили в дом за възрастни започват антипсихотично лечение в рамките на 3 месеца. Наложително е въвеждането на други способи за преодоляването на психозата, включително квалифицирането на персонал за тази цел, казват специалисти.