Д-р Десислава Тачева е завършила специалност „Биология и химия” в СУ „Св. Климент Охридски”, където придобива научно-образователна степен доктор по ембриология. Д-р Тачева има над 15-годишен опит като ембриолог в областта на асистираните репродуктивни технологии. Професионалната й биография включва многобройни квалификационни курсове, участия в симпозиуми и конференции, публикации в български и чуждестранни научни издания. Ръководител е на ембриологичната лаборатория на СБАЛАГРМ „София”.

 

 


"Донорството при лечението на стерилитет - поглед от всички страни" e основната тема на Деня на репродуктивно здраве тази година, организиран от сдружение "Зачатие", който ще се проведе на 8 юни в град Русе. Събитието по традиция събира водещите български специалисти по репродуктивна медицина и пациенти за обмен на опит и знания. Повече за ДРЗ може да научите в "Нови моменти в Деня на репродуктивното здраве."


Д-р Тачева, какви са законовите рамки на донорството на репродуктивни клетки в България?

Законодателната уредба на донорството на репродуктивни клетки е реализирана от Наредба №28 на Министерството на здравеопазването. Донори на репродуктивни клетки могат да станат пълнолетни лица от 18 до 34 години, които не страдат от хронични заболявания, не са поставени под запрещение и отговарят на редица критерии. Донорите се регистрират в централен регистър към Изпълнителната агенция по трансплантации. Донорите остават анонимни за реципиентите на репродуктивния материал, които получават само информация за физическите характеристики, кръвната група, образованието, и професията на дарителя. Донорството не е комерсиално, допуска се само обезщетяване на донора за понесени от него материални разходи и неудобства в разумни размери.

Бихте ли сравнили нашето законодателство във връзка с донорството на репродуктивни клетки с това в останалите европейски страни?

Трябва да подчертаем, че България е приела и спазва изискванията на Европейската директива 2004/23/ЕС, която установява стандарт за качество и безопасност на донорството, набавянето, тестуването, преработването, съхранението, складирането и разпределението на човешки тъкани и клетки.

Има ли проблеми с намирането на донори на сперматозоиди?

Да, напоследък срещаме трудности с намирането на донори. А и все по-често, кандидат-донорите, които идват при нас, се оказват със силно влошени спермални показатели – това е масова тенденция сред мъжете.

Какво е положението с донорските яйцеклетки?


За съжаление, много трудно се намират донорски яйцеклетки. Случва се жените, които се нуждаят от донорска яйцеклетка, да чакат по една година и дори повече, докато се намери донор за тях.

Какви са причините, според Вас, за тези трудности?


Основните причини са няколко – първо, обществото ни е доста консервативно и неинформирано по въпросите на донорството, не само на репродуктивни клетки, но изобщо. Хората не знаят какво ги очаква, никой не ги информира за процедурите, за същината на донорството. Втората основна причина се корени в това, че донорството по закон е безвъзмездно, като се допуска само обезщетяване на донора в разумни граници за претърпени от него материални и морални неудобства. Много хора биха предоставили репродуктивни клетки, ако това им бъде заплатено. Факт е, обаче, че разумното обезщетяване може също да бъде един добър вариант.

Как протича една процедура по даряване на яйцеклетки?


Първо се извършва проучване и тестуване на кандидат-донорите, последвано от съпоставяне на профилите на донорите с тези на реципиентите. Втората стъпка представлява подготовка на маточната лигавица на реципиентката, за да се синхронизира със стимулирания цикъл на донорката. Извършва се стимулиране на яйчниците на донорката с хормонални препарати, с цел образуване на по-голям брой фоликули. Извлечените яйцеклетки се оплождат, и в матката на реципиентката се трансферират оптимален брой ембриони, а останалите ембриони с добро качество се замразяват. Донорите доброволно се отказват от всички претенции към яйцеклетките, ембрионите и вероятните деца, произлизащи от тях.
За донорките процедурата е свързана с извършването на неколкократни кръвни тестове на нивата на половите хормони, провеждането на медикаментозна стимулация в продължение на 7-10 дни, 3-4 прегледа с ултразвуков апарат и манипулация по извличане на яйцеклетките, която се извършва под действието на краткотрайна упойка и предполага престой в клиниката за 2 часа с цел наблюдение и почивка. Като цяло, става дума за 4-5 посещения от по 2-3 часа в клиниката.

NEWS_MORE_BOXИма ли рискове за жените, които даряват яйцеклетки?

Кандидатите за донори получават и подписват обстойно информирано съгласие за процедурата и всички възможни рискове, свързани с нея. Стимулацията е преходна и риск няма. Повишаването на нивата на хормоните е временно и за 2-3 месеца се възстановяват нормалните им стойности. Самата пункция е рутинна процедура. Тя се извършва под пълна упойка и жената не усеща манипулацията, която трае около 15-20 минути. След 2 часа си тръгва от клиниката.

Какво мислите за слуховете за „черен пазар” на репродуктивни клетки?

Категорично мога да заявя, че в нашата клиника такова нещо е недопустимо и невъзможно. Съгласно закона, регистрираме донорите си в Изпълнителната агенция по трансплантации още на етапа на кандидатстване, за да се провери дали не са дарявали другаде. Ежемесечно отчитаме през агенцията всички донори и донорския репродуктивен материал. Законодателството ни е добро, въпросът е да се спазва и да се контролира стриктно спазването му от страна на надзорните органи.

Какви са технологичните новости, свързани със запазването на репродуктивен материал?

В последните години все по-голямо приложение в асистираната репродукция придобива бързото замразяване (витрификацията), което довежда до образуване на стъклоподобно състояние в живите клетки и така се избягва формирането на ледени кристали. Основните предимства на витрификацията са елиминиране на механичните повреди, предизвикани от вътре- и външноклетъчното образуване на ледени кристали и намаляване на уврежданията, вследствие продължителното и бавно излагане на постоянно намаляващи температури. Поради спецификата си, този метод изисква наличие на добри технологични умения и опит. В СБАЛАГРМ „София“ се прилага витрификация на ембриони на различен стадий от тяхното развитие. При размразяване на ембриони, замразени чрез витрификация, се постига над 95% преживяемост на ембрионите и успеваемостта от ембриотрансфера е подобна на тази при използване на свежи ембриони. Витрификацията на яйцеклетки е още в ранен етап на научно развитие, но вече се отчитат добри резултати от този метод. Научната общност приема, че криопрезервацията чрез витрификация на яйцеклетките дава големи надежди в сферата на донорството на яйцеклетки и запазването на женската фертилност.