За изграждането, поддържането и развитието на какъвто и да е тип взаимоотношения, от съществена полза са добрите социални умения. Колкото по-развити са социалните умения на личността, толкова общуването с другите е по-ефективно и ефикасно. Добрите социални умения предполагат способност за изграждане на положителни взаимоотношения, по-добри способности за разрешаване и управление на конфликти и умение за изграждане на взаимоотношения с различни индивиди и групи. 


Социалните умения не се отнасят само за професионално общуване. Те се отнасят за всеки човек в живота ни, независимо дали е нашият партньор, нашите деца или други членове на семейството, нашите колеги или хора, с които общуваме редовно по някакъв начин.


Що се касае за взаимоотношенията с другите, социалните умения включват в себе си възможност за иницииране на контакт с другите и култивиране на приятелски или партньорски взаимоотношения, ефективно общуване с партньора и споделяне на чувствата по асертивен начин, водене на конструктивен диалог, съответно и оказване на необходимата подкрепа  в трудни за партньора ситуации. Добрите социални умения помагат на партньорите да останат заедно и да поддържат здравословна семейната динамика.Едни от основните социални умения за поддържане на добри взаимоотношения са емпатията и умението за вербална комуникация. Емпатията е жизненоважна за всяка връзка, независимо дали е партньорска, семейна, приятелска или друга. Наличието на емпатия ни дава възможност да погледнем нещата от гледната точка на другия, да влезем в неговите обувки, да видим през неговите очи и да разберем позицията на другия, дори и да не сме съгласни. Емпатията ни помага и да разберем и съпреживеем, както радостите, така и болките на другия. Емпатията предполага и сама по себе си притежаване на умението за активно слушане. Отдавайки вниманието си на събеседника, по този начин показваме не само разбиране, но и уважение. Слушането е едно от ключовите социални умения, необходими за почти всички взаимодействия. Фокусът винаги трябва да е върху изслушването и разбирането на другите. 


Личните ценности, добре дефинираните граници и стандарти и силната преценка за това кое е справедливо и правилно също са в основата за развиване на социални умения. Без тези основи нашите социални умения ще бъдат нефокусирани и непоследователни и за другите може да остане неясна позицията ни по важни въпроси. 


Лицата с добри социални умения притежават повече умение да устояват на социален натиск, отколкото лицата с по-ниско ниво на социална компетентност. Наред с емпатията, асертивността също е важен компонент на добрите социални умения. Освен поставянето и удържането на собствените граници, асертивността включва и зачитане на чуждите граници и управление на конфликтите без агресия. Това също означава да поддържаме в баланс чувствата си, така че те да не се превърнат в пасивно-агресивно поведение или да ескалират като гняв.


Вниманието и самосъзнанието са две изключително важни, но и много трудни за овладяване от всяко семейство социални умения, особено ако има много конфликти или някой в семейството има проблеми с контрола на импулсите.


В крайна сметка социалното съзнание и уменията за изграждане и поддържане на взаимоотношения са тясно свързани.