Ролята на семейството е от съществено значение за отглеждането и възпитанието на едно дете. Семейството дава уменията, от които детето има нужда, за да изгради по-нататък социални взаимоотношения и да даде своя принос за обществото.

 

Семейството е най-важната социална група в обществото. То има и най-голямо влияние върху живота на детето. Семейството играе съществена роля в образованието на детето, в осигуряването на физически и емоционални нужди и в даването на морални насоки.


 

От първите си моменти от живота децата зависят от родителите и семейството, за да ги защитят и да задоволят техните нужди. Пак в семейството се формират и първите взаимоотношения на детето. Родителите са първите учители на детето и действат като модели за подражание както за действията, така и за начина на възприятие на околния свят. Децата процъфтяват, когато родителите са в състояние активно да насърчават техния положителен растеж и развитие. Всеки родител знае, че понякога е трудно да се извършва тази важна работа без помощ, подкрепа и допълнителни ресурси.

 

Ролите в семейството имат изключителна важност за здравословното му функциониране. Повечето изследователи са съгласни, че установяването на ясни роли в едно семейство е пряко свързано със способността на семейството да се справя с ежедневния живот, непредвидените кризи и нормалните промени, които се случват в семействата във времето.

 

Семейните роли са повтарящи се модели на поведение, чрез които индивидите изпълняват семейните функции и нужди (Epstein, NB Bishop, D., Ryan, C., Miller, & Keitner, G. (1993). Отделните членове на семействата заемат определени роли като дете, брат и сестра, внуче. Наред с ролите идват и определени социални и семейни очаквания за това как трябва да бъдат изпълнени тези роли. Например от родителите се очаква да учат, да дисциплинират и да осигуряват децата си. От децата се очаква да сътрудничат и уважават родителите си. Тъй като членовете на семейството остаряват, те поемат допълнителни роли, като например да станат съпрузи, родители, прародители.

 

Инструментални и афективни роли

Хората в едно семейство трябва да изпълняват както инструментални, така и афективни роли. Всеки от тях изпълнява важна функция за поддържане на здравословно функциониране на семейството. Инструменталните роли са свързани с осигуряването на физически ресурси като храна, облекло и подслон, заедно с вземане на решения и управление на семейството. Съществуват афективни роли за осигуряване на емоционална подкрепа и насърчаване на членовете на семейството. Обособяват се 5 основни роли, които са от съществено значение за функционирането на едно здраво семейство:

 

  • Осигуряване на ресурси - осигуряването на ресурси, като пари, храна, дрехи и подслон за всички членове на семейството е една от най-основните, но същевременно важни роли в семейството. Това е преди всичко инструментална роля.
  • Възпитание и подкрепа - отглеждането и подкрепата на други членове на семейството е преди всичко афективна роля и включва осигуряване на комфорт, топлина и успокоение за членовете на семейството. Примери за тази роля са родителите, които утешават детето, след като то е имало лош ден в училище, или членовете на семейството, които се подкрепят един друг след смъртта на любим човек.
  • Развитие на жизнените умения - ролята за развитие на жизнените умения включва физическото, емоционално, образователно и социално развитие на деца и възрастни. Примери за тази роля са родители, които помагат на детето да го направи чрез училище, или родител, помагащ на порасналото си дете да вземе решение за кариерен път.
  • Поддръжка и управление на семейната система - тази четвърта роля включва много задачи, включително лидерство, вземане на решения, боравене със семейни финанси и поддържане на подходящи роли по отношение на разширеното семейство, приятели и съседи. Други отговорности на тази роля включват поддържане на дисциплината и прилагане на стандарти за поведение.
  • Сексуално удовлетворение на брачните партньори - удовлетворяващата сексуална връзка е един от ключовете за качествена брачна връзка. Тази роля включва задоволяване на сексуалните нужди по начин, удовлетворяващ и двамата съпрузи.


Разпределението на ролите и възлагането на отговорности в рамките на семейството дава възможност то да функционира правилно.


Семействата трябва да вземат много решения, често ежедневно, относно това кой ще бъде отговорен за изпълнение на определена задача или ще поеме определена отговорност. Например семействата трябва да решават кой ще изнесе боклука, кой ще заведе децата на училище, кой ще готви вечеря, кой ще гледа децата след завръщането им от училище, кой ще работи и ще осигурява финансова подкрепа на семейството и т.н. В здравите семейства ролите се разпределят по такъв начин, че членовете на семейството да не бъдат претоварени.

 

Споделянето на роли, като грижа за деца, е важна семейна задача.


В здравите семейства съществуват процедури, които гарантират изпълнението на необходимите семейни функции. Например родителите в здрави семейства разбират, че са отговорни за дисциплинирането на децата си. Когато е необходима дисциплина, те не се колебаят. Тези родители знаят, че неспазването на тази роля правилно ще доведе до проблеми с поведението на детето, което ще наруши функционалната дееспособност на семейството.

 

Възлагането и изпълнението на семейни роли може да бъде трудна задача, която изисква огромни усилия отстрана на отделните членове на семейството. Ролите трябва да бъдат ясно идентифицирани. Отделните членове на семейството трябва да знаят и да признават своите роли и отговорности. Например в здрави семейства майките и бащите имат ясно разбиране за ролята си на родители, което улеснява физическото и емоционалното развитие на децата им. 

 

Семействата, които изпитват затруднения, често установяват, че техните семейни роли не са добре дефинирани и отделните членове не разбират какво се очаква от тях. Ако тези хора не успеят да изпълнят своите роли, тогава може да се наложи други членове на семейството да свършат допълнителна работа.

 

Семейните роли не са константа и естествено се променят с течение на времето. Те също могат да се променят по време на криза, например когато член на семейството се разболее сериозно или неочаквано умре. Разликата между здрави и нездравословни семейства в тези ситуации е способността на здравото семейство да се приспособява и адаптира, което често изисква временна или постоянна смяна на ролите. В случай на болест или смърт, понякога е необходимо други членове на семейството да поемат допълнителни роли. Гъвкавостта в ролите е от съществено значение за здраво семейство.


Към продължението за ролите в семейството и влиянието им върху детското развитие