Най-важно значение за развитието на детето има семейството. Много фактори допринасят за влиянието на семейството върху тези процеси - структурата на семейството, неговото функциониране, икономическите фактори и стресът. Родителите са тези, които осигуряват стабилната основа за ефективно развитие на детето и защитата срещу нежелани негативни събития. Общуването с родителите осигурява стимулация, която благоприятства развитието на речевите умения, умствения капацитет и изграждането на умения, които ще се необходими на детето за бъдещото му развитие в училищна възраст. Всички моменти, които родителя прекарва заедно с детето, както и различните дейности - четене на глас на книги, хранене заедно и активно участие в семейния живот допринасят за ранното и ефективно развитие на речевите умения и грамотността при децата.

 

Привързаността в контекста на връзката родител-дете е важна както за умственото, така и за социалното, и за емоционалното развитие на децата. Ранното изграждане на стабилна връзка родител-дете и ефективното общуване допринася за понижаване на риска от депресивни епизоди и тревожност при децата, рисково поведение, както и склонност към агресия и травматизъм. Изграждането на положителни социални умения при децата е от важно значение в дългосрочен план до достигане на зряла възраст, което подчертава влиянието на преживяванията в ранна възраст за по-нататъшното развитие на детето.


Как се определя темпераментът на детето?

Темпераментът на детето се пренася в отношенията родител-дете и придава специфични особености на тази връзка. Той представлява съвкупност от характерни черти на поведението, които се запазват стабилни с напредване на времето. Описани са 9 особености от темперамента на детето:

  • Ниво на активност;
  • Предвидимост на поведението;
  • Реакция към нова заобикаляща среда;
  • Адаптивност;
  • Настроение;
  • Склонност към разсейване;
  • Упоритост;
  • Чувствителност;
  • Интензивност на изразяването на емоциите.

Децата обикновено могат да се разпределят в три категории според тези особености - лесно - 40%, трудно - 10% и бавно достигащи до успокоение - 15%. Тези особености в характера се запазват стабилни с течение на времето. Въпреки това вариациите в характерните черти са нормално явление, присъщо на всяка друга черта на човешката природа, която не е константа. Някои затруднения в изграждането на поведението са характерни при съответните типове темперамент. Например, децата, които трудно се успокояват са склонни към разрушителни и агресивни прояви. Обратно, тези, които по-бавно се успокояват, са склонни към тревожност и променливи настроения.

 

Децата с по-труден темперамент отговарят негативно към пренебрежението от страна на родителите. От друга страна, при всички се наблюдава положително влияние на ефективната комуникация с родителя, която се основава на съчувствие и подкрепа. Някои особености от поведението на детето, каквито са понижената адаптивност, импулсивността и лесната раздразнителност често водят до негативни прояви и поведение от страна на родителите. Това подчертава ключовото значение на взаимодействието между родителя и детето по време на неговото развитие и показва как характерът и на двете страни се моделира взаимно.

Кои фактори допринасят за проблеми с емоционалния баланс и поведението?

Емоционалните и поведенческите проблеми са често срещани при децата. Множество поведенчески прояви, които представляват предизвикателство както за родителите, така и децата, са характерни в детска възраст. Такива са резките промени в настроението, раздразнителността и негативната нагласа. Установено е, че емоционалните и поведенческите нарушения са по-често срещани при семейства, в които единственият родител е майката, както и при наличие на финансови затруднения в семейството или нарушения в развитието. Връзката между икономическите фактори и затрудненията в развитието на детето е многостранна. Най-ключово влияние в този случай има стресът в семейната среда, който води до негативни прояви и поведение от страна на родителя спрямо детето, ниско качество на грижата за детето, психичните и здравни нарушения при родителя, както и насилието в заобикалящата среда.

 

Референции:

Nelson Textbook of Pediatrics, 21th Edition, Elsevier, 2020