Семейството допринася за моралното развитие на детето, когато между родителите и децата има силна връзка на любов. Семейството също допринася за приемането на морални правила от детето, в случай, че родителите имат твърди морални принципи и използват методи на дисциплина с яснота, непосредственост и последователност.


Самите родители трябва да бъдат пример за подражание на децата си, тъй като децата са склонни да се влияят предимно от родителите си. Развитието и особено моралното развитие на децата се осъществява в семейството. От решаващо значение е родителите да обграждат децата си с любов и обич и да допринасят за развитието на морално поведение отстрана на децата.


Родителите и учителите, които трябва да бъдат пример за подражание на детето, трябва да допринасят със своите действия и дейности за развитието на детския морал. Развитието на морала при децата не е лесно, а напротив, създава много трудности. Родителите и учителите трябва да вземат предвид някои особености, свързани с моралното развитие на децата.Страхът, причинен от някои родители или учители към децата, и използването на насилие не допринасят за моралното развитие, а вместо това са пречка, както за развитието на детския морал, така и за общото формиране на личността им. Взаимното доверие, любов, честност, уважение и признателност улесняват приемането на морални правила от децата. Горните характеристики водят детето към отговорност и морална автономия, тъй като моралната хетерономия на бебето се променя по време на детството в морална автономия.


Приемането от децата на социални роли и правила е основна задача за родителя и учителя. Когато детето осъзнае, че живее в общество с морални правила, става по-лесно да формира чувство за справедливост. Детето разбира концепцията за справедливост и осъзнава това измерение на живота. Приемането на вътрешни социални правила и ценности от детето води до формиране на вътрешна дисциплина, което води до развитие на социалния морал в частност, но и до общото развитие на морала.


За да може родителят да постигне правилното, пълно и зряло развитие на морала на детето си, той трябва да се отличава с определени характеристики. Родителят, който иска детето му да има зрял морал, първо трябва да бъде привързан към него, да е развил близки и топли отношения с детето си и да му покаже любов и обич, двата елемента, които са необходими за общото, а не само за морално развитие на детето.

 

Отношението и поведението, които родителят проявява към детето си, но също така и към своите ближни, трябва да бъде положително и добронамерено, за да може в крайна сметка родителят да стане моделът за подражание за детето си.


Родителят трябва да развие индуктивния разговор с детето си. Индуктивната дискусия кара детето да разбере последиците от своите действия както за себе си, така и за родителите си и за другите си ближни. Индуктивният разговор дава възможност на родителя да говори с детето си за морални чувства, както отрицателно, така и положително.


Родителят, който използва индуктивна дискусия като основен метод за морално възпитание на детето си, има възможността да обясни всички негативни изкушения, които биха се случили в живота му, така че да не е възможно то да бъде привлечено от тях, но също така да може да поправи грешките му. Индуктивната дискусия също допринася за признаването от децата на собствените грешки, за извинението и за развитието на алтруистично поведение.


Много важен елемент от моралното развитие на всяко дете е прилагането на морални правила от самия родител. Не е достатъчно родителят да прокламира моралните правила и да съветва децата си, но той самият трябва да бъде морален модел за подражание. Детето е склонно да имитира родителите си и това води до възприемането, както на моралните правила, така и на критериите, които родителите защитават. Семейството трябва да се стреми да отгледа деца, които се отличават със своята отговорност, тяхната доброта, тяхната честност, тяхното самочувствие, тяхното алтруистично поведение, но също така и техните морални принципи.