Процесът на формиране на интелекта е сред основните все още ненапълно изяснени проблеми в областта на психологията. Наред с изясняването природата на интелектуалните ни заложби, учените отделят немалки усилия и за определяне на вътрешните и външните фактори, които влияят на залаганетo и развитието му.

 

Основният дебат цели да изясни чия роля е по-силна при формирането на интелекта. Основните „заподозрени“ са 2 – генетичните заложби или факторите на заобикалящата среда.


 

За момента се знае, че и двата фактора влияят върху нивото на интелекта при отделния човек. Разликите в интелектуалните способности на всеки човек съответно се приписват на различното разпределение между влиянието на тези фактори.

 

Изследванията не показват ясно чия роля е по-силна, но има доказателства, че генетичният фактор е много по-вариативен. Счита се, че генетичните заложби имат роля за формиране на интелекта, простираща се в рамките на 40% и 80%. Причина за широката граница е фактът, че роля върху интелекта оказва не само един, а много и различни гени. За изявата им обаче голяма роля имат и факторите на средата, която даден човек обитава.

 

Това връща въпроса за определяне на по-силно влияещия фактор отново в начална позиция. Затова учените считат, че по-важно в случая е да се изяснят доказателствата, че и двата фактора имат отчетливо влияние за формирането на интелекта, а не чия роля е по-силна в общ план. Като средство за проследяване на тези доказателства се използва най-лесният за отчитане показател на интелекта – нашето IQ

 

Роля на генетичния фактор при формиране на интелекта

 

За силното влияние на генетичните заложби върху интелекта има 2 доказателства:

  • При еднояйчни близнаци, при които разликите в генетичния материал са нищожни, показанията на IQ-то са почти винаги сходни;
  • Приликите между IQ-то при рождени братя и сестри винаги са по-големи, отколкото в случаите, когато едното дете е осиновено. Зависимостта е факт дори когато децата се отглеждат при напълно еднакви условия;

И в двата случая единствената сигурна причина за сходните интелектуални заложби може да е близкият генетичен материал.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Роля на средата за формиране на интелекта

 

Доказателствата за силното влияние на заобикалящата среда върху интелектуалните заложби при човека са 3:

  • Еднояйчни близнаци, които са отглеждани при различни условия на средата, може да имат различна стойност на IQ;
  • Получаването на качествено образование задължително води до повишаване на IQ-то;
  • Деца, които са кърмени по-дълго, също имат по-високо IQ;

Всички тези особености не биха били налице, ако интелектът се определяше само от гените, без участие на факторите на средата.

 

Според учените до доказване на противното, има всички основания да се счита, че основна роля за формирането на интелекта още в детството имат родителите. Както като източник на генетичната информация, определяща формиранетo на интелекта на детето, така и като създатели на средата, в която този интелект се дооформя.