Запитвали ли сте се защо няколко деца със сходен опит и знания могат да подходят по съвсем различен начин към решаването на една и съща задача?

 

Това зависи в известна степен от начина на мислене. Съществуват различни видове мислене и мисловни умения. Всички те допринасят за осмислянето на нашите опитности и научаването на нови неща.


 

През 50-те години на миналия век училищният психолог Бенджамин Блум прави класификация на мисловните умения и начините на учене, като ги степенува по сложност в шест категории.

 

Категорията знание включва запомнянето и възпроизвеждането на информация по памет. Това е най-базовото мисловно умение. Пример: изброяване на различни билки.

 

Когнитивната област на разбирането включва способността да осмислим, обясним, сравним и обобщим информация от различни източници. Четенето е най-често използваното мисловно умение за разбиране. Пример: да обясним защо изброените растения са билки.

 

Приложението е способността да се използва наученото в нови, непознати ситуации и области. Това мисловно умение влиза в действие, когато търсим решение на нов проблем с вече придобити знания и умения. Пример: да открием кои билки помагат при тревожност.

 

Анализирането е мисловно умение, при което една концепция се разделя на съставните ѝ части и се определя отношението на частите една към друга или към цялостната структура. Това умение се проявява чрез изследване, съпоставяне, диференциране, класифициране, категоризиране, експериментиране и дедукция. Пример: да сравним билките за тревожност и да определим по какво се отличават една от друга.

 

Оценката включва оценяване на логическата съгласуваност на данните и извеждането на заключения от различни идеи, информация или данни. Това умение е известно още като т. нар. критично мислене. При него се съчетават елементи от всички други мисловни умения. Пример: да обясним на какво се дължи благотворния ефект на билките.

 

При синтеза, или т. нар. творческо мислене, отделните елементи се обединяват по нов начин, за да се получи ново цяло, идея, форма или продукт. Това е най-висшето мисловно умение. Пример: да измислим билкова отвара, която благоприятства състояния на тревожност.

 

Критичното и творческо мислене са сред най-важните умения, от които децата все повече ще се нуждаят. Това означава не просто да възпроизвеждат информация, а да могат да я осмислят, анализират и да правят изводи.

 

Креативното мислене ни помага да открием възможните решения на различни проблеми. То е изворът на нови идеи и концепции. Критичното мислене пък ни помага да разберем кои от тях имат най-голям шанс за успех и си заслужава да се изпробват.

 

Като родители бихме могли да стимулираме децата да мислят творчески и критично по много начини, например като им задаваме повече въпроси и им даваме по-малко готови отговори.

 

Добре е да даваме възможности детето да експериментира и да усъвършенства разбирането си за това какво причинява нещата. Практическите преживявания по време на игра осигуряват основа за развитието на абстрактно мислене, защото децата опитват нови неща и виждат последиците.

 

Като даваме време на детето да помисли и покажем уважение към отговорите му можем да му вдъхнем повече увереност. Когато е сгрешило, помолете го да ви обясни защо мисли по този начин. При затруднение го насърчете да помисли откъде може да открие повече информация.

 

Когато работите заедно над задача, изкажете на глас своите разсъждания. Така вербализирате това, което се случва в ума ви. Децата се учат, наблюдавайки как мислите.

 

Помолете децата да потърсят алтернативни обяснения или решения. Така те разбират, че дори и правилният отговор да е един, пътищата до него понякога са много. Така мисленето им става по-гъвкаво.

 

Насърчете децата да обясняват нещата със свои думи и да си водят записки. Записките помагат на децата да осмислят информацията и да изострят своите аргументи.

 

Покажете им как емоциите, мотивите, ценностите, нашите желания и убеждения, могат силно да повлияят на нашите преценки. Насърчавайте ги да разсъждават не само по научни, но и по по етични, морални и обществени въпроси.