Централната сънна апнея не е така широко дискутирана тема както обструктивната сънна апнея, но за разлика от нея тя представлява по-сериозно предизвикателство за лечение и е добре да се познават рисковите фактори, заболяванията и състоянията, които могат да обусловят нейното развитие.

 

Докато при обструктивната сънна апнея проблемът е механичен, свързан с затруднена проходимост на въздушните дихателни пътища и периоди на затруднено дишане с невъзможна ефективна инхалация на въздух, при централаната сънна апнея пациентите спират да дишат въобще или дишането е толкова слабо, че не може да набави необходимия кислород. И в двата случая недостигът на кислород е причина за внезапно разбуждане, което може да е кратко и дори да не се запомни от пациента или да доведе до развитието на инсомния.


 

В основата на развитието на централна сънна апнея е нарушение на сигнализацията, идваща от дихателния център, намиращ се в мозъчния ствол, към мускулите, участващи в дихателния процес. Дихателният център е много чувствителен към промяна на нивата на въглероден диоксид в кръвта, като покачването им предизвиква повишена сигнализация към дихателните мускули и хипервентилация с цел отстраняване на излишния въглероден диоксид и обратното. По време на сън налягането на въглеродния диоксид е високо, като организмът задава определен праг на стойността му, под който може да възникне апнея. Много често периодите на апнея възникват именно на границата между будно и сънено състояние, точно когато се задава този праг на налягането на въглеродния диоксид. Най-чувствителна се оказва фазата на дълбок сън, така наречената NREM (non-rapid eye movemnt) фаза.

 

Централната сънна апнея е по-рядко срещано заболяване в сравнение с обструктивната сънна апнея и по принцип се развива при хора, страдащи от други сериозни заболявания.

 

Кои са причините за развитие на централна сънна апнея?

Описани са няколко вида централна сънна апнея, причините за които могат да бъдат различни:

 • Дишане тип Чейн-Стоукс - този тип централна сънна апнея най-често се асоциира с хронична сърдечна недостатъчност, инсулт, бъбречна недостатъчност. Характеризира се постепенно нарастване и после понижаване на дихателното усилие и въздушния поток. По време на най-слабото дихателно усилие може да настъпи напълно прекъсване на инхалирания въздух и поява на централна сънна апнея.;
 • Медикаментозно-индуцирана сънна апнея – медикаментите свързани със сериозно влияние върху дихателния център и ритъм това са опиатите, в това число морфин, оксикодон, оксиконтин, кодеин;
 • Висока надморска височина – проявите наподобяват Чейн-Стоуксовия модел на дишане. Промените в кислорода на висока надморска височина са причина за алтерниращо бързо дишане (хипервентилация) и потискане на дишането;
 • Комплексна сънна апнея – състоянието описва едновременната поява на централна сънна апнея при хора страдащи от обструктивна сънна апнея, лекувани с апарати за подаване на постоянно позитивно налягане;
 • Медицински състояние, свързани с поява на централна сънна апнея – инсулт, захарен диабет, хипотиреоидизъм; Паркинсонова болест; мултисистемна атрофия; фамилна дисавтономия; лезия в продълговатия моък вследствие тумор, инфекция, инсулт; Арнолд-Киари малформация; мускулна дистрофия; миастения гравис; синдром на Прайдър-Уили; идиопатична кардиомиопатия, акромегалия;
 • Идиопатична (първична) централна сънна апнея – причина за този тип централна апнея не е изяснена.

Рискови фактори за развитие на централна сънна апнея са:

 • Мъжки пол;
 • Възраст над 65 г.;
 • Сърдечносъдови заболявания – аритмия, застойна сърдечна недостатъчност;
 • Огнищни лезии в мозъчния ствол – инсулт, тумор, възпалителен процес;
 • Висока надморска височина – над 5000 м, а при почти всички хора прояви може да се наблюдават над 7500 м. Слизането на по-ниска надморска височина е свързано с отшумяване на симптомите;
 • Употреба на опиоиди;
 • Употреба на апарат за създаване на постоянно позитивно налягане на кислорода.

Какви са симптомите на централната сънна апнея?

Има известни различия с проявите на обструктивна сънна апнея, изразяващи се в липсата или наличието на не толкова изразено хъркане, както и по-значителната честота на изява на инсомния всравнение с по-застъпената повишена дневна сънливост при обструктивната сънна апнея. Периодите на трудно дишане или спиране на дишането; кратки събуждания с накъсване на дъха, трудно заспиване, повишена сънливост през деня, гръдна болка нощно време, промени в настроението и трудна концентрация, сутрешно главоболие са другите признаци, които до голяма степен се припокриват с тези при обструктивна сънна апнея.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата и какво е лечението?

Диагнозата изисква провеждането на полисомнографско изследване и мултидисциплинарен подход с участието на кардиолог, невролог и друг вид специалист, имащ отношение към придружаващите заболявания на пациента. В случаите, когато се установява конкретна причина, която стои в основата на поява на сънната апнея, лечението е насочено към нейното овладяване – например лечение на сърдечната недостатъчност, спиране на употребата на опиати и т.н. Апаратите за създаване на постоянно позитивно налягане са първо средство за избор и при пациентите с централна сънна апнея, последвани от различни устройства за подаване на кислород и някои медикаменти като ацетазоламид и теофилин.