Специфичният хронотип на подрастващите може да има връзка с тяхното поведение. Това разкри екип от учени.

 

В проучването са включени 957 подрастващи от Колумбия на средна възраст 15 години. От тях 56% са момичета.


 

Направена е оценка на времето, в което участниците се събуждат и си лягат с помощта на техните родители. Освен това е изследван и техният хронотип. Проблемите с поведението също са оценени чрез въпросници за самооценка на младежите и попълнения от родителите контролен въпросник за детското поведение.

 

Хронотипът представлява индивидуална характеристика на циркадните ритми. Познаването му може да облекчи справянето с ежедневни задачи и да стимулира продуктивността.

 

Хронотипът се отразява в естествените навици за събуждане и заспиване. Например някой, който предпочита да си ляга и да се събужда късно, има по-късен хронотип. Докато тези, които предпочитат да си лягат рано и да се събуждат рано, имат ранен хронотип.

 

В много случаи ежедневните задължения повлияват негативно на здравословното и психичното състояние, заради несъответствия с естествения хронотип. Това несъответстие се изразява в ранни задължения при хора с късен хронотип и обрато - ангажименти в късните часове на деня при хора, които са по-продуктивни сутрин.

 

Разминаванията в естествения хронотип се наблюдават и сред подрастващите. В много случаи те могат да се доведат до проблеми в поведението им.

 

Поведенческите проблеми в юношеството условно се разделят в две големи групи - екстернализиращо и интернализиращо поведение.

 

При екстернализиращото поведение децата са склонни да се държат агресивно или нарушават правилата, докато за интернализиращото е по-характерна депресията, тревожността и липсата на социални контакти.

 

Проблемите с психичното здраве, сред които най-чести са проблемите с поведението, засягат голям процент от децата и юношите в света. Те могат да бъдат причина за появата на различни разстройства, увреждане на здравето, понижаване в качество на живот и дори преждевременна смъртност.

 

Поради тази причина редуцирането на рисковите фактори, довели до негативното поведение са от значение.

 

От изследването е установено, че връзката между конкретен хронотип и поведенчески промени е по-силна при момчетата с интернализиращо поведение, в сравнение с момичетата. Въпреки това, разликата между половете не е много голяма.

 

Информация за проучването е публикувана в сп. Chronobiology International.

 

Референции:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07420528.2023.2216790