Известна е зависимостта на физиологичните процеси при човека, животните и дори растенията от деня и нощта. Ако биологичният ни часовник се десинхронизира, то това може да има сериозни последствия. в Университета Суинбърн доказаха, че смущенията в циркадианните ритми могат да засегнат настроението.

Един от симптомите на биполярното афективно разстройство е проблемът със съня. Ролята на циркадианната система вероятно също играе роля в патогенезата на заболяването. На това се основават и проучвания, провеждани сред 12 доброволеца, страдащи от БАР. На тях са предоставени устройства, поставени на китката, които регистрират промяната във физиологичните процеси през денонощието. Така циркадианните ритми могат да бъдат измервани и сравнявани с промени в клиничната картина на разстройството.

Предстои да се прецени каква е достоверността на корелацията между наблюдаваните явления, а след това да се съди за клиничното им приложение.