Излизането с точна дефиниция за сексуално здраве е трудна задача, тъй като всяка култура, субкултура и индивид притежава различни стандарти, отнасящи се до сексуалността. Със сигурност обаче можем да кажем, че сексуалното здраве надскача въпросите около нежеланата бременност и полово предаваните болести. Имайки това предвид, Световната здравна организация определя сексуалното здраве като

 

състояние на физическо, емоционално, психическо и социално благополучие по отношение на сексуалността, което не е просто липса на дисфункция, недъг или болест. Сексуалното здраве изисква позитивен и уважителен подход към сексуалността и сексуалните отношения, както и възможността за приятен и безопасен сексуален опит, без принуда, дискриминация и насилие.


 

Като допълнение, Световната здравна организация е категорична, че за постигане и поддържане на сексуално здраве, сексуалните права на всички хора следва да бъдат зачитани, защитени и изпълнени. След като сексуалното здраве не се ограничава до репродуктивните проблеми, не сме оправдани да третираме сексуалните права и репродуктивните права като взаимозаменяеми. Разграничението е важно, защото благодарение на него приемането на сексуалните права означава, че обществото признава сексуалността като неразделна част от това, което всички ние сме, и че тя може да бъде изразена по различни начини без да се изчерпва с нашата репродуктивна биология, роля и способност.

 

Сексуалността е сложен феномен, който зависи от редица биологични, психологически, социални, икономически, политически, културни, правни, исторически и религиозни фактори. В този ред на мисли, сексуалните права, без които сексуалното здраве на индивидите не може да се гарантира, обикновено включват:

 

- Правото дали да влезеш в сексуални отношения, с кого да влезеш в такива и как да се ангажираш с тях;


- Правото на личен живот, свобода на себеизразяването и автономия на тялото;


- Право на достъпна и адекватна информация в областта на сексуалните и репродуктивни услуги, което да гарантира информираните и консенсусни решения на хората;


- Правото да се правят свободни и информирани избори във връзка със сексуалността, сексуалната ориентация, половата идентичност, което да гарантира живот без дискриминация, принуда и насилие.

 

Въпреки че не съществува единен списък с изброени сексуални права, съществува общо мнение, че отговорното упражняване на човешките права изисква всички хора да зачитат тези на другите.

 

Според по-консервативните критици обаче подобни определения, именно заради неясния им обхват, промотират „противоречиви сексуални идеологии и видове сексуално поведение“, които носят опасни последици за здравето и развитието на децата и възпитанието на някои семейни, религиозни и културни ценности.