Редки болести

Рубрика по МКБ Код по МКБ-10 Заболяване
Амилоидоза Е85.1 Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия<
Болест на Крон (регионален ентерит) К50.0 Болест на Крон на тънкото черво<
Болест на Крон (регионален ентерит) К50.1 Болест на Крон на дебелото черво<
Булозна епидермолиза Q81.0 Епидермолизис булоза симплекс<
Булозна епидермолиза Q81.1 Епидермолизис булоза леталис<
Булозна епидермолиза Q81.2 Епидермолизис булоза дистрофика<
Вроден дефицит на фактор IX D67 Вроден дефицит на фактор IX<
Вроден дефицит на фактор VIII D66 Вроден дефицит на фактор VIII<
Вродени аномалии на аортната и митралната клапа Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа<
Вродени аномалии на големите артерии Q25.0 Отворен дуктус артериозус<
Вродени аномалии на големите артерии Q25.1 Коарктация на аортата<
Вродени аномалии на големите артерии Q25.5 Атрезия на белодробната артерия<
Вродени аномалии на големите вени Q26.2 Тотално аномално вливане на белодробните вени<
Вродени аномалии на големите вени Q26.3 Частично аномално вливане на белодробните вени<
Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.0 Междукамерен септален дефект<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.2 Предсърдно камерен септален дефект<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.4 Аортопулмонален септален дефект<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.0 Общ артериален трункус<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.4 Удвоен камерен входен отвор<
Възлест полиартерит и наследствени състояния М30.0 Възлест полиартерит<
Дерматополимиозит М33.0 Ювенилен дерматомиозит<
Дерматополимиозит М33.1 Други дерматомиозити<
Дерматополимиозит М33.2 Полимиозит<
Дисеминиран лупус еритематодес М32.1 Дисеминиран лупус еритематодес с увреждане на други органи или системи<
Дисеминиран лупус еритематодес М32.8 Други форми на лупус еритематодес<
Други анемии D64.4 Конгенитална дизеритропоетична анемия<
Други апластични анемии D61.0 Конституционна апластична анемия<
Други апластични анемии Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA84 Анемия на Фанкони<
Други апластични анемии Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA124 Синдром на Blackfan-Diamond<
Други болести на гръбначния мозък G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия<
Други вродени аномалии на нервната система Q07.0 Синдром на Арналд-Киари<
Други имунодефицити D84.0 Дефект на функционалния антиген-1 (LFA-1) на лимфоцитите<
Други имунодефицити D84.1 Дефекти в системата на комплемента<
Други имунодефицити D84.8 Други уточнени имунодефицити<
Други имунодефицити D84.9 Имунодефицит, неуточнен<
Други некротизиращи васкулопатии М31.3 Грануломатоза на Wegener<
Други разстройства на надбъбречните жлези Е27.1 Първична недостатъчност<
Други разстройства на обмяната на аминокиселините Е72.2 Разстройства в метаболитния цикъл на уреята<
Други разстройства на обмяната на въглехидратите Е74.0 Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе<
Други разстройства на хипофизата E23.2 Безвкусен диабет<
Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - Синдром на Prader-Willi<
Други форми на белодробно сърце I27.0 Първична белодробна хипертония<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.0 Наследствена хипогамаглобулинемия<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.1 Нефамилна хипогамаглобулинемия<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.2 Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.3 Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G (IgG)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.4 Селективен дефицит на имуноглобулин M (IgM)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.5 Имунодефицит с повишен имуноглобулин M (IgM)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.6 Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.7 Преходна хипоимуноглобулинемия при деца<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.8 Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.9 Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.0 Синдром на Wiskott-Aldrich<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.1 Синдром на Di George<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.2 Имунодефицит с къси крайници<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.3 Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.4 Синдром на хиперимуноглобулин Е(IgE)<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.8 Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.9 Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен<
Кистозна фиброза Е84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви<
Кистозна фиброза Е84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви<
Кистозна фиброза Е84.8 Кистозна фиброза с други прояви<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.0 Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.1 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на Т- и В-клетки<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.2 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.3 Дефицит на аденозиндезаминаза (ADA)<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.4 Синдром на Nezelof<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.5 Дефицит на пурин-нуклеозид-фосферилаза (PNP)<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.6 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I <
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.7 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.8 Други комбинирани имунодефицити<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен<
Нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на Von Villebrand<
Нарушения на кръвосъсирването D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването<
Обикновен променлив имунодефицит D83.0 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките<
Обикновен променлив имунодефицит D83.1 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки<
Обикновен променлив имунодефицит D83.2 Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки<
Обикновен променлив имунодефицит D83.8 Други обикновени променливи имунодефицитни състояния<
Обикновен променлив имунодефицит D83.9 Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен<
Придобита хемолитична анемия D59.5 Пароксизмална нощна хемоглобинурия<
Пурпура и други хеморагични състояния D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура<
Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия<
Първични мускулни увреждания G71.1 Миотонични увреждания<
Разстройства на минералната обмяна Е83.0 Разстройства на обмяната на медта - Болест на Уилсон-Коновалов<
Разстройства на минералната обмяна Е83.3 Разстройства на обмяната на фосфора<
Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини Е70.0 Класическа фенилкетонурия<
Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните Е76.1 Муковисцидоза, тип II<
Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните Е76.2 Други мукополизахариди<
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Е75.2 <
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA355 Болест на Гоше<
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA324 Болест на Фабри<
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA646 Болест на Ниеман-Пик тип С<
Серопозитивен ревматоиден артрит М05.0 Синдром на Felty<
Синдром на Кушинг E24.0 Синдром на Кушинг с хипофизарен произход<
Синдром на Търнър Q96.0 Кариотип 45, Х<
Синдром на Търнър Q96.1 Кариотип 46,Х iso (Xq)<
Синдром на Търнър Q96.2 Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома,различна от iso (Xq)<
Синдром на Търнър Q96.3 Мозаицизъм 45,Х/ 46,ХХ или ХУ<
Синдром на Търнър Q96.4 Мозаицизъм 45, Х/ друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома<
Синдром на Търнър Q96.8 Други варианти на Синдрома на Търнър<
Системна склероза М34.0 Прогресивна системна склероза<
Системна склероза М34.1 Синдром CREST<
Таласемия D56.1 Бета-таласемия<
Таласемия Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA231214 Таласемия майор<
Таласемия Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA231222 Таласемия интермедия<
Хиперфунцкия на хипофизата E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм<
Хиперфунцкия на хипофизата E22.1 Хиперпролактенемия<
Хиперфунцкия на хипофизата E22.8 Други хиперфункции на хипофизата<
Хипопаратиреоидизъм E20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм<
Хипофункция и други разстройства E23.0 Хипопитуитаризъм<
Юношески (юнивилен) артрит М08.0 Юношески ревматоиден артрит<
Юношески (юнивилен) артрит М08.1 Юношески анкилозиращ спондилит<
Юношески (юнивилен) артрит М08.2 Юношески артрит със системно начало<
Юношески (юнивилен) артрит М08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)<
Юношески (юнивилен) артрит М08.4 Юношески пауциартикуларен артрит<

Още от Зачатие
Вещество в изкуствен подсладител трайно уврежда гените

Сукралозата причинява и пропускливост при червата.

Диастаза на коремните мускули – упражнения и физиотерапия

Диастазата налага третиране не само на коремните мускули

Кои системи на тялото засяга хистоплазмозата?

Какво представлява инфекцията с хистоплазма?