Редки болести

Рубрика по МКБ Код по МКБ-10 Заболяване
Амилоидоза Е85.1 Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия<
Болест на Крон (регионален ентерит) К50.0 Болест на Крон на тънкото черво<
Болест на Крон (регионален ентерит) К50.1 Болест на Крон на дебелото черво<
Булозна епидермолиза Q81.0 Епидермолизис булоза симплекс<
Булозна епидермолиза Q81.1 Епидермолизис булоза леталис<
Булозна епидермолиза Q81.2 Епидермолизис булоза дистрофика<
Вроден дефицит на фактор IX D67 Вроден дефицит на фактор IX<
Вроден дефицит на фактор VIII D66 Вроден дефицит на фактор VIII<
Вродени аномалии на аортната и митралната клапа Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа<
Вродени аномалии на големите артерии Q25.0 Отворен дуктус артериозус<
Вродени аномалии на големите артерии Q25.1 Коарктация на аортата<
Вродени аномалии на големите артерии Q25.5 Атрезия на белодробната артерия<
Вродени аномалии на големите вени Q26.2 Тотално аномално вливане на белодробните вени<
Вродени аномалии на големите вени Q26.3 Частично аномално вливане на белодробните вени<
Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа Q22.6 Синдром на хипопластичното дясно сърце<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.0 Междукамерен септален дефект<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.2 Предсърдно камерен септален дефект<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.4 Аортопулмонален септален дефект<
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q20.8 Други вродени аномалии на сърдечната преграда<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.0 Общ артериален трункус<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.1 Удвоен изходен отвор на дясната камера<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите<
Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори Q20.4 Удвоен камерен входен отвор<
Възлест полиартерит и наследствени състояния М30.0 Възлест полиартерит<
Дерматополимиозит М33.0 Ювенилен дерматомиозит<
Дерматополимиозит М33.1 Други дерматомиозити<
Дерматополимиозит М33.2 Полимиозит<
Дисеминиран лупус еритематодес М32.1 Дисеминиран лупус еритематодес с увреждане на други органи или системи<
Дисеминиран лупус еритематодес М32.8 Други форми на лупус еритематодес<
Други анемии D64.4 Конгенитална дизеритропоетична анемия<
Други апластични анемии D61.0 Конституционна апластична анемия<
Други апластични анемии Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA84 Анемия на Фанкони<
Други апластични анемии Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA124 Синдром на Blackfan-Diamond<
Други болести на гръбначния мозък G95.0 Сирингомиелия и сирингобулбия<
Други вродени аномалии на нервната система Q07.0 Синдром на Арналд-Киари<
Други имунодефицити D84.0 Дефект на функционалния антиген-1 (LFA-1) на лимфоцитите<
Други имунодефицити D84.1 Дефекти в системата на комплемента<
Други имунодефицити D84.8 Други уточнени имунодефицити<
Други имунодефицити D84.9 Имунодефицит, неуточнен<
Други некротизиращи васкулопатии М31.3 Грануломатоза на Wegener<
Други разстройства на надбъбречните жлези Е27.1 Първична недостатъчност<
Други разстройства на обмяната на аминокиселините Е72.2 Разстройства в метаболитния цикъл на уреята<
Други разстройства на обмяната на въглехидратите Е74.0 Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе<
Други разстройства на хипофизата E23.2 Безвкусен диабет<
Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи Q87.1 Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - Синдром на Prader-Willi<
Други форми на белодробно сърце I27.0 Първична белодробна хипертония<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.0 Наследствена хипогамаглобулинемия<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.1 Нефамилна хипогамаглобулинемия<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.2 Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.3 Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G (IgG)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.4 Селективен дефицит на имуноглобулин M (IgM)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.5 Имунодефицит с повишен имуноглобулин M (IgM)<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.6 Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.7 Преходна хипоимуноглобулинемия при деца<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.8 Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен<
Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела D80.9 Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.0 Синдром на Wiskott-Aldrich<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.1 Синдром на Di George<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.2 Имунодефицит с къси крайници<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.3 Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.4 Синдром на хиперимуноглобулин Е(IgE)<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.8 Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти<
Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти D82.9 Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен<
Кистозна фиброза Е84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви<
Кистозна фиброза Е84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви<
Кистозна фиброза Е84.8 Кистозна фиброза с други прояви<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.0 Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.1 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на Т- и В-клетки<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.2 Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на В-клетки<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.3 Дефицит на аденозиндезаминаза (ADA)<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.4 Синдром на Nezelof<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.5 Дефицит на пурин-нуклеозид-фосферилаза (PNP)<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.6 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I <
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.7 Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.8 Други комбинирани имунодефицити<
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен<
Нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на Von Villebrand<
Нарушения на кръвосъсирването D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването<
Обикновен променлив имунодефицит D83.0 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на В-клетките<
Обикновен променлив имунодефицит D83.1 Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните Т-клетки<
Обикновен променлив имунодефицит D83.2 Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към В- или Т-клетки<
Обикновен променлив имунодефицит D83.8 Други обикновени променливи имунодефицитни състояния<
Обикновен променлив имунодефицит D83.9 Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен<
Придобита хемолитична анемия D59.5 Пароксизмална нощна хемоглобинурия<
Пурпура и други хеморагични състояния D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура<
Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия<
Първични мускулни увреждания G71.1 Миотонични увреждания<
Разстройства на минералната обмяна Е83.0 Разстройства на обмяната на медта - Болест на Уилсон-Коновалов<
Разстройства на минералната обмяна Е83.3 Разстройства на обмяната на фосфора<
Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини Е70.0 Класическа фенилкетонурия<
Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните Е76.1 Муковисцидоза, тип II<
Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните Е76.2 Други мукополизахариди<
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Е75.2 <
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA355 Болест на Гоше<
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA324 Болест на Фабри<
Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA646 Болест на Ниеман-Пик тип С<
Серопозитивен ревматоиден артрит М05.0 Синдром на Felty<
Синдром на Кушинг E24.0 Синдром на Кушинг с хипофизарен произход<
Синдром на Търнър Q96.0 Кариотип 45, Х<
Синдром на Търнър Q96.1 Кариотип 46,Х iso (Xq)<
Синдром на Търнър Q96.2 Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома,различна от iso (Xq)<
Синдром на Търнър Q96.3 Мозаицизъм 45,Х/ 46,ХХ или ХУ<
Синдром на Търнър Q96.4 Мозаицизъм 45, Х/ друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома<
Синдром на Търнър Q96.8 Други варианти на Синдрома на Търнър<
Системна склероза М34.0 Прогресивна системна склероза<
Системна склероза М34.1 Синдром CREST<
Таласемия D56.1 Бета-таласемия<
Таласемия Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA231214 Таласемия майор<
Таласемия Код съгласно базата данни "Орфанет" ORPHA231222 Таласемия интермедия<
Хиперфунцкия на хипофизата E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм<
Хиперфунцкия на хипофизата E22.1 Хиперпролактенемия<
Хиперфунцкия на хипофизата E22.8 Други хиперфункции на хипофизата<
Хипопаратиреоидизъм E20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм<
Хипофункция и други разстройства E23.0 Хипопитуитаризъм<
Юношески (юнивилен) артрит М08.0 Юношески ревматоиден артрит<
Юношески (юнивилен) артрит М08.1 Юношески анкилозиращ спондилит<
Юношески (юнивилен) артрит М08.2 Юношески артрит със системно начало<
Юношески (юнивилен) артрит М08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)<
Юношески (юнивилен) артрит М08.4 Юношески пауциартикуларен артрит<

Още от Детско здраве
Обструктивен бронхит или бронхиолит – какви са разликите?

Инфекциите на долни дихателни пътища са сериозен проблем при деца

Безплатна ваксинация срещу сезонния грип за хора навършили 65 години

Осигурени са 230 хил. противогрипни ваксини за възрастните хора

Разкриват нови пунктове за ваксинация

Най-голям е интересът към ваксината на Janssen

Как можем да получим „зелен сертификат“ за вход в заведенията за хранене и развлечения?

С антигенен тест се издава аналогичен сертификат на “зеления”