Законодателство

Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията

НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., доп. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.


Раздел I.
Общи положенияЧл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.
(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ, в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение, от един лекар, за един и същ период от време.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., спряно изпълнение с Определение № 3731 от 19.03.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 32 от 2013 г., в сила от 02.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., отм. с Решение № 10580 от 12.07.2013 на ВАС - ДВ, бр. 12 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Диспансеризация на пациенти с кожно-венерически заболявания се провежда в лечебни заведения за болнична помощ и в центрове за кожно-венерически заболявания.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г.) Диспансеризацията е доброволна, с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и следващите от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс.

(Бел. ред. Сиела Норма) С § 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, обнародвана в ДВ, бр. 2 от 2016 г. се прави допълнение в ал. 5, което гласи, че след думата "пациент" се добавя "с психично заболяване". Изменението не е направено, защото визираната ал. 5 е отменена с Решение на ВАС № 10580 от 12.07.2013 г., обнародвано в ДВ, бр. 12 от 2014 г.Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Минималната продължителност на профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е петнадесет минути.Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Лечебните заведения могат да осъществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.Раздел II.
Провеждане на профилактични прегледиЧл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния лекар на детето и от лекар по дентална медицина, освен в случаите по ал. 4, 6 и 7.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 2, 4, 8 и 12.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато личният лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) За осигуряване на профилактична медицинска и дентална помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца веднъж годишно се изискват документи за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и дентални прегледи.
(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи и социалните услуги от резидентен тип за деца, се извършват от лекар, съответно лекар по дентална медицина, осигуряващ медицинското обслужване на децата.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 1a.

Още от Актуално
Антиаритмични медикаменти - класове, ползи и странични ефекти

Класификация на антиаритмичните медикаменти

Сцинтиграфия на черния дроб

Какво е радиоизотопно изследване на черния дроб?

Кървене след полов акт - на какво може да се дължи?

Около 9% от жените в репродуктивна възраст изпитват кървене.

Кога да мислим за първичен имунен дефицит при деца и възрастни?

Изолиране на необичайни инфекциозни причинители

Какви са признаците на постсепсисен синдром?

Какво е постсепсисен синдром?