Законодателство

Закон за защита на потребителите

ДИРЕКТИВА 87/102/ЕИО НА СЪВЕТА от 22 декември 1986 година относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно потребителските кредити
ДИРЕКТИВА 85/577/ЕИО НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите сключени извън търговския обект
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 25 юли 1985 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно отговорността за дефектни продукти
ДИРЕКТИВА 84/450/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 септември 1984 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаващи реклами
ДИРЕКТИВА 92/28/ЕЕС НА СЪВЕТА за рекламата по отношение на лекарствата
ДИРЕКТИВА 99/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за продажбата на стоки и свързаните с тях гаранции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2006/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

Още от Мъжко здраве
Влияние на някои лекарствени средства върху мъжкия фертилитет

Ето кои лекарства могат да индуцират инфертилитет у мъжете

Многоплодна бременност - изисква повече внимание и прием на добавки
Лечение на тиреотоксикоза

Диагнозата има значение!

Български лекари ще се обучават във Виена през май

Това е първото договорено обучение

Кабинетът прие критериите за университетските болници

В сила са и нови мерки за превенция на изоставянето на деца