Законодателство

Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 21 юни 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2011 Г.)

§ 4. Лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ превеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 1 август 2011 г.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?