Законодателство

Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 31 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г., изм. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015г., отм. ДВ. бр.98 от 15 Декември 2015г.


Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 9 декември 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., в сила от 01.04.2016 г.


Член единствен. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Основният пакет медицинска помощ съдържа дейности, определени по вид и обхват, съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13 и 15.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) "Клинична пътека" е система от изисквания и указания за поведение на различни видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на пациенти с определени заболявания, изискващи хоспитализация в лечебни заведения със стационар.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 28.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Дежурен кабинет" е структура на лечебно заведение за болнична помощ и на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, букви "б", "в" и "г" от Закона за лечебните заведения, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица между 20 часа вечерта и 8 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни. Дежурен кабинет може да бъде и структура на лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" от Закона за лечебните заведения, което е разположено в селски или планински район, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица във времевия интервал от 8 до 20 ч. през работните дни и не по-малко от шест часа през почивните и празничните дни извън графика за амбулаторни прегледи на общопрактикуващите лекари, осъществяващи дейност в населеното място. Лечебното заведение, разкрило дежурния кабинет, предоставя на съответната районна здравноосигурителна каса в края на месеца, предхождащ месеца на дежурствата, списък на лекарите, които дават дежурства в кабинета по дни и часове, адрес на дежурния кабинет/и, като при необходимост списъкът може да се актуализира.


§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Еднодневна хоспитализация" е прием, диагностика и лечение в болнични условия до 24 часа, при които не е нужно пренощуване в лечебното заведение за болнична помощ.


§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Клинична процедура" е система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински дейности, при което назначената терапевтична схема и състоянието на пациента не налагат престой на същия в лечебното заведение - изпълнител на медицинска помощ, по-дълъг от 12 часа.


§ 1г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) "Процедура за интензивно лечение" е система от изисквания и указания за извършване в специализирана клиника/отделение на болница - изпълнител на медицинска помощ, на съвкупност от медицински дейности, медицински изследвания и медикаментозно лечение в рамките на период от 24 часа по отношение на пациент, чието състояние изисква интензивно лечение.


§ 1д. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)


§ 1е. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Процедура за нуклеарномедицинско компютър-томографско образно изследване" е система от изисквания и указания за извършване на високотехнологични медицински изследвания след интравенозно въвеждане на радиофармацевтичен препарат с престой на пациента в лечебното заведение до 12 часа.


Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отменя се Наредба № 29 от 2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 112 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 2 и 15 от 2004 г.; доп., бр. 79 от 2004 г.).


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване и влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.


Още от Новини и събития
През юли ще стане ясно какво е нивото на колективния имунитет у нас

Всеки трети софиянец е бил инфектиран с коронавирус

Измерване на костна плътност с по-информативни методи
Експерти започват работа по създаването на Национален антираков план

Фокусът пада върху ранното откриване на раковите заболявания

България влезе в зелената зона на картата на ковид-19

Страната ни изостава все повече по дял на ваксинираното население

Какво е значението на стволовите клетки за обновлението на организма?