Законодателство

Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща

НАРЕДБА № 38 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.29 от 22 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г.


Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на член единствен - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, се определя съгласно приложението.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Включването на нови заболявания в списъка по ал. 1 се извършва след преценка на министъра на здравеопазването въз основа на:
1. положително становище от националния консултант по съответната медицинска специалност, съдържащо информация за:
а) наличие на възможности за провеждане на лечение в домашни условия;
б) очакван брой пациенти, подлежащи на домашно лечение по реда на наредбата;
в) лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, приложими за домашно лечение при заболяването;
г) протокол/и за лечение (терапевтични схеми) и проследяване на терапевтичния ефект от лечението, с посочени обем и честота на необходимите прегледи за медицинско наблюдение при провеждането на домашно лечение;
д) ефикасността и ефективността от провеждането на домашно лечение при заболяването, в това число оценка на терапевтичната полза от провеждането на домашно лечение, очаквани удължаване на продължителността на живота, подобряване качеството на живота и намаляване на усложненията от заболяването, допълнителни терапевтични ползи и удобство за пациента;
е) сравнителен анализ на възможностите за лечение в домашни и болнични условия (ако е приложимо);
2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) становище от НЗОК за финансовата възможност за включване на заболяването в списъка, с анализ на бюджетното въздействие от това;
3. становище от съответните специализирани дирекции в Министерството на здравеопазването относно регистрационния статус на предложените от националния консултант лекарствени продукти за домашно лечение и очакваната средна стойност на лечението за един пациент за година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите на редки болести се взема становище и от Комисията по редки заболявания по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания (ДВ, бр. 67 от 2014 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) При необходимост НЗОК взема становище от Българския лекарски съюз и/или от Българския зъболекарски съюз, преди да представи становището си по ал. 1, т. 2.

Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предложения за включване на заболявания в списъка по наредбата могат да се отправят до министъра на здравеопазването до края на месец май на всяка календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато предложението е отправено от национален консултант и се отнася за заболяване от медицинската специалност, която е от неговата компетентност, към него следва да бъде приложено и становище по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(3) Министърът на здравеопазването изпраща всяко постъпило предложение по ал. 1 за становище на:
а) съответния национален консултант, с изключение на случаите по ал. 2;
б) на НЗОК;
в) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) на дирекциите по чл. 2, ал. 1, т. 3.
(4) Становищата по ал. 3 се представят на министъра най-късно до края на месец август на съответната календарна година. Становището на НЗОК трябва да бъде съобразено с проекта за бюджетни разходи на касата за следващата година.


Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Промените в списъка се прилагат от началото на следващата календарна година.
Преходни и Заключителни разпоредби§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и отменя Наредба № 25 от 2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствата напълно или частично (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2004 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предложенията по чл. 3, ал. 1 за включване на заболявания в списъка за 2013 г. се отправят до 15 януари 2013 г.
(2) Становищата по чл. 3, ал. 3 се представят на министъра на здравеопазването до 31 януари 2013 г.
(3) До 15 февруари 2013 г. министърът на здравеопазването публикува на официалната електронна страница на Министерството на здравеопазването проекта на наредба за изменение на списъка за 2013 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВАТА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.)

Още от Новини и събития
През юли ще стане ясно какво е нивото на колективния имунитет у нас

Всеки трети софиянец е бил инфектиран с коронавирус

Измерване на костна плътност с по-информативни методи
Експерти започват работа по създаването на Национален антираков план

Фокусът пада върху ранното откриване на раковите заболявания

България влезе в зелената зона на картата на ковид-19

Страната ни изостава все повече по дял на ваксинираното население

Какво е значението на стволовите клетки за обновлението на организма?