Законодателство

Наредба№ 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

(2) Лицата по чл. 2, ал. 1, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките по ал. 1 25 % от стойността им, а останалите 75 % се изплащат на аптеките срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, опис на рецептите с посочена стойност и фактура.
(3) Лицата по чл. 2, ал. 3, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките по ал. 1 50 % от стойността им, а останалите 50 % се изплащат на аптеките срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, опис на рецептите с посочена стойност и фактура.
(4) Общините ежегодно сключват договори с аптеки, функциониращи на тяхната територия, за изпълнение на задължението по чл. 2.
(5) За всеки отпуснат лекарствен продукт фармацевтът попълва колони 8, 9 и 10 на рецептурната книжка по приложение № 2 и подпечатва с печата на аптеката.

Чл. 9. (1) Рецепта, издадена по реда на тази наредба, може да бъде изпълнена от всяка друга аптека в страната срещу заплащане, за което аптеката издава фактура на името на лицето.
(2) В случаите по ал. 1 в срок 15 дни от представянето на фактурата общината по местоживеене на военноинвалида или военнопострадалия изплаща средствата за закупените от тях лекарствени продукти.

Чл. 10. При издаване на фактурите по чл. 8, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 1 се вписват партидните номера на отпуснатите лекарствени продукти.

Чл. 11. (1) Когато липсват някои от предписаните лекарствени продукти, фармацевтът ги зачертава в рецептата, подписва се, издава препис на рецептата за липсващите продукти, подпечатва бланката с печат на аптеката и вписва в горния десен ъгъл думата "препис".
(2) Лицето, на което е издадена рецептата, се подписва за получените лекарствени продукти, както и за направените промени в рецептата.

Чл. 12. Отчетните документи по чл. 8, ал. 2 и 3 за съответния месец се представят в общините от първо до пето число на следващия месец от аптеките, изпълнили рецептите. Плащанията по фактурите се извършва в 10-дневен срок от представяне на отчетните документи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Списъкът с лекарствените продукти по приложение № 1 се актуализира всяка година към 1 януари.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ДВ, бр. 27 от 2005 г.).


Приложение № 1 към чл. 2

Списък на лекарствените продукти, отпускани срещу частично заплащане на военноинвалидите и военнопострадалите

I. Лекарствени продукти, действащи на храносмилателната система

Combination susp.: Aluminium hydroxide; Magnesium hydroxide
Ranitidine - tabl. 150 mg
Famotidine - tabl. 40 mg
Butylscopolamine-film tabl. 10 mg
Combination tabl.: Metamizole sodium - 500 mg; Fenpiverinium bromide - 5 mg; Pitofenone - 1 mg
Silymarinum - tabl. 35 mg
Bisacodyl - film tabl. 5 mg, supp. 5 mg, supp. 10 mg
Combination tabl.: Albumin tannate - 0.5 g, Bismuth subnitrate - 0.5 g
Combination gran.: Sodium chloride - 0.875 g; Potassium chloride - 0.625 g; Sodium citrate - 0.337 g; Glucose anhydrous - 2.5 g; Citric acid anhydrous - 0.225 g
Multyenzymes (lipase, protease, amilase etc.) film tabl., caps.
Cisapride - tabl. 5 mg, 10 mg
Lactitol - powd. 10 g
Ursodeoxycholic acid - caps. 250 mg
Mesalazine - tabl. 250 mg, 500 mg, supp. 500 mg
Sulfasalazine - tabl. 500 mg
Essential phospholipids: (3-sn-phosphatidyl) choline - caps. 300 mg
Domperidone - tabl. 10 mg
Omeprazole caps 20 mg
Drotaverine - tabl. 40, 80 mg
Sucralfate - tabl. 500, 1000 mg; susp.1g/5 ml - 170 ml; 200 ml

II. Витаминоактивни лекарствени продукти

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?