Законодателство

Наредба№ 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

НАРЕДБА № 1 ОТ 8 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

Издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната
Обн. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., отм. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г.


Отменена с § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 4 от 19 октомври 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите - ДВ, бр. 83 от 30 октомври 2012 г., в сила от 30.10.2012 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.


Чл. 2. (1) Военноинвалидите с 50 и над 50 % намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение на кадрова или наборна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, и освидетелствани по законоустановения ред имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по списък съгласно приложение № 1.
(2) Лицата по ал. 1 заплащат 25 % от стойността на лекарствения продукт, а останалите 75 % от стойността му са за сметка на държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на общините.
(3) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по списък съгласно приложение № 1.
(4) Лицата по ал. 3 заплащат 50 % от стойността на лекарствения продукт, а останалите 50 % от стойността му са за сметка на държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на общините.
(5) Когато лекарственият продукт, включен в приложение № 1, се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса, военноинвалидите и военнопострадалите заплащат съответния процент от разликата до продажната му цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

Раздел II.
Предписване на лекарствени продукти

Чл. 3. Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти по реда на тази наредба имат всички лекари и стоматолози, избрани по реда на Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (ДВ, бр. 101 от 1999 г.).


Чл. 4. (1) Лекарствените продукти по приложение № 1 се вписват в рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал по образец - приложение № 2.
(2) Рецептурната книжка по ал. 1 се издава от Министерството на отбраната едновременно с издаването на книжка за военноинвалид или военнопострадал.
(3) Изгубена, унищожена или приключена рецептурна книжка се заменя с нова по молба на военноинвалида или военнопострадалия. Молбата се подава до министъра на отбраната чрез военния отдел в общината по местоживеене на военноинвалида/военнопострадалия.


Чл. 5. (1) Лекарствените продукти се предписват и отпускат при спазване на изискванията на Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 10 от 2001 г.).
(2) В рецептата, с която се предписват лекарствените продукти по приложение № 1, се вписват и:
1. имената и личният регистрационен номер на лекаря/стоматолога, който издава рецептата, или регистрационният номер на лечебното заведение, в което той работи;
2. наименование на общината, която изплаща рецептата;
3. номерът на рецептурната книжка за военноинвалид/военнопострадал.


Чл. 6. Лицето, което има право да издава рецепта за отпускане на лекарствени продукти по реда на тази наредба, отразява вида и количеството в рецептурната книжка по чл. 4, ал. 1.


Чл. 7. (1) В една рецепта могат да се предписват до 3 лекарствени продукта от приложение № 1.
(2) Количеството на изписаните лекарствени продукти, предназначени за лечение на остри заболявания, е за не повече от 10 дни, а за хронични заболявания - за не повече от 30 дни.
(3) Рецептата е валидна за срок до 7 дни от датата на издаването - за острите заболявания, и до 30 дни - за хроничните заболявания.

Раздел III.
Изпълнение на рецептите

Чл. 8. (1) Лекарствените продукти, предписани по реда на тази наредба на лицата по чл. 2, ал. 1 и 3, се получават от всяка аптека, сключила договор с общината по местоживеене, срещу представяне на рецепта, рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал, лична карта/личен паспорт и книжка за военноинвалид или военнопострадал.
(2) Лицата по чл. 2, ал. 1, които получават лекарствени продукти по реда на тази наредба, заплащат в аптеките по ал. 1 25 % от стойността им, а останалите 75 % се изплащат на аптеките срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, опис на рецептите с посочена стойност и фактура.

Още от Новини и събития
Първата ваксина срещу Ковид-19 у нас ще е на Pfizer

Първата доставка на 125 хил. дози от ваксината се очаква в края

Кръвна плазма ще може да се дарява в Плевен и Сливен

Благодарение на дарения в Плевен пристигнаха два апарата за

Проф. Румяна Марковска: Антибиотичната резистентност достигна много високи нива през последните години!
В шест града работят градини за децата на медиците на първа линия

Дежурни градини и ясли ще има в София, Пловдив, Варна, Бургас,

Две трети от медиците у нас имат кожни проблеми заради личните предпазни средства

Безплатни консултации ще помагат на медици да се справят с