Законодателство

Закон за интеграция на хората с увреждания

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който определя и критериите за национална представителност на организациите на и за хората с увреждания.Чл. 7. (1) За изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания се създава Агенция за хората с увреждания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.
(3) Агенцията за хората с увреждания се представлява и ръководи от изпълнителен директор.
(4) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията за хората с увреждания се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.Чл. 8. Агенцията за хората с увреждания осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1;
2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.Чл. 9. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания.
(2) Данните по ал. 1 служат за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Националната експертна лекарска комисия, териториалните експертни лекарски комисии, Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Националният център по обществено здраве и анализи, Държавната агенция за закрила на детето, Националната агенция за приходите и други органи, работещи в областта на хората с увреждания, предоставят необходимата информация за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.
(4) Информацията в базата данни се въвежда служебно и се използва за целите по ал. 2.
(5) Достъпът до базата данни може да бъде отказан в случаите, когато се иска информация, представляваща лични данни, ако физическото лице, до което се отнася, не е съгласно с разкриването й по силата на Закона за защита на личните данни.
(6) Редът за воденето и поддържането на базата данни по ал. 1 се определя в правилника за прилагане на закона.

Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯЧл. 10. Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и социална оценка.Чл. 11. Медицинската експертиза се извършва при условията и по реда на медицинската експертиза на работоспособността.Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) (1) Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
(2) Социалната оценка установява:
1. потребностите и възможностите за рехабилитация;
2. възможностите за обучение;
3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;
4. потребностите от социални услуги;
5. възможностите за социално включване.
(3) Социалната оценка се извършва по искане на:

Още от Мъжко здраве
Орален секс - какви са рисковете?

Въобще не е толкова по-безопасен

Лекарският съюз с критики към бъдещата здравна реформа

Предложението не решава проблемите, смятат от БЛС

Слънчево изгаряне - как да се справим?

Какво трябва да имаме предвид при излагането на слънце?

Безплатни изследвания за хепатит В и С в страната

Инициативата е през през юли и септември в шест български града