Законодателство

Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) За изпълнението на функциите по чл. 5 съборът на БЛС и конгресът на БЗС приемат устави на организациите.

Глава трета.
УСТРОЙСТВО

Раздел I.
Централни органи
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органи на БЛС и на БЗС на национално равнище са:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) управителният съвет на БЛС, съответно управителният съвет на БЗС;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) контролната комисия на БЛС, съответно контролната комисия на БЗС;
4. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) комисията по професионална етика на БЛС, съответно комисията по професионална етика на БЗС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органите по ал. 1 се избират с тригодишен мандат.Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС и конгресът на БЗС се състоят от представители на районните им колегии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на районните колегии при норма на представителство един делегат на 75 членове за БЛС и един делегат на 25 членове на БЗС.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органите по ал. 1 се свикват на редовни заседания веднъж на три години, които се провеждат не по-късно от три месеца от изтичане на мандата по чл. 7, ал. 2. Датата, мястото на провеждане и дневният ред на събора на БЛС, съответно на конгреса на БЗС, се определят от управителния съвет и се съобщават на съответните районни колегии най-късно един месец преди откриването му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Органите по ал. 1 могат да се свикват и на извънредни заседания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в уставите на БЛС и на БЗС.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Когато в посочения в ал. 3 срок и след изтичането на мандата по чл. 7, ал. 2 не е свикан събор на БЛС, съответно конгрес на БЗС, за избор на определените в закона органи, съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС:
1. приема, допълва и изменя устава на организацията;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) приема, допълва и изменя кодекса за професионална етика на лекарите, съответно кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина, и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник";
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) избира и освобождава управителния съвет, контролната комисия и комисията по професионална етика на БЛС, съответно на БЗС, по ред, предвиден в уставите;
4. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по професионална етика;
5. избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет към Министерството на здравеопазването;
6. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по професионална етика;
7. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
8. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
9. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
10. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на организацията.Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, се счита за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните представители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съборът на БЛС, съответно конгресът на БЗС, приема уставите и кодексите за професионална етика с квалифицирано мнозинство от две трети, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Управителният съвет на БЛС, съответно на БЗС, се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с уставите на организациите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2008 г., в сила от 28.11.2008 г.) Правомощията на управителния съвет на БЛС, съответно на БЗС, се прекратяват с изтичането на мандата на органа, който ги е избрал. Управителният съвет изпълнява функциите си до избора на нов управителен съвет, но за не повече от 4 месеца.


Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?