Законодателство

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г.)

§ 17. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 18, ал. 1 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането в съответствие с този закон.


§ 18. Националната здравна карта се привежда в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 2002/98/ ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно определяне стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката и съхранението на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Директива 2001/83/ЕО
ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?