Законодателство

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

(3) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004, въведени в глави трета, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 1 и чл. 3 (1) от регламента.
(4) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), въведени в глави пета, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 2, чл. 15, чл. 16, чл. 56 (3), (4) и (5), чл. 67 и чл. 68 (1) от регламента.
(5) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), въведени в глави пета, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 2 от регламента.
(6) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 689/2008, въведени в глави шеста, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 2 от регламента.
(7) Мерките за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/2004, въведени в глави шеста, седма и осма, се прилагат в съответствие с чл. 1 и чл. 4 от регламента.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) Забранява се рекламирането на опасни химични вещества, без да е посочена в рекламата тяхната категория на опасност съгласно чл. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) Всяка реклама на смес, класифицирана като опасна или съдържаща вещество, класифицирано като опасно, която позволява на масовия потребител да сключи договор за покупка, без преди това да е видял етикета, посочва категорията или категориите на опасност, обозначени върху етикета.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) Лицата по чл. 1, т. 1 са длъжни да:
1. произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват и изнасят химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси по начин, който предотвратява или ограничава вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда в съответствие с изискванията на този закон, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и регламентите, посочени в чл. 1, т. 3;
2. осигуряват свободен достъп на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 до предприятията и обектите, където се осъществява производство, пускане на пазара, употреба, съхранение и износ на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси;
3. поддържат и при поискване да предоставят на органите по чл. 27, ал. 1 и 2 информация и документи за:
а) производството, пускането на пазара, употребата, съхранението и износа на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси, включително за количествата и състава им;
б) идентичността на техните непосредствени доставчици и клиенти на химични вещества и смеси.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) (1) Редът и начинът на съхранение на опасни химични вещества и смеси се определят с наредба на Министерския съвет.
(2) Редът и начинът за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) се определят с наредба на Министерския съвет.

Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)


Глава втора.
КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.)


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., прилага се до 31.05.2015 г.) Всяко лице, което пуска на пазара химично вещество или смес, е длъжно да го класифицира въз основа на неговите физико-химични, токсикологични и екотоксикологични свойства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., прилага се до 31.05.2015 г.) Редът и начинът на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси се определят с наредба на Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., прилага се до 31.05.2015 г.) Когато веществото или сместа се класифицират в една или повече категории на опасност по чл. 2, лицата по ал. 1 са длъжни да ги опаковат и етикетират според определената при класифицирането категория/категории на опасност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) Лабораторни изпитвания за определяне на токсикологични и екотоксикологични свойства се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 14.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., прилага се до 31.05.2015 г.) Спазването на принципите на Добрата лабораторна практика от лабораториите се удостоверява от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" при условията на наредбата по ал. 6 и на процедурата на агенцията за инспекция на лабораториите и одитите на изследванията, провеждани от тях или от националните органи на страните - членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, нотифицирани на Европейската комисия в съответствие с чл. 3, т. 1 от Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и Съвета.
(6) Принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика се определят с наредба на Министерския съвет.
(7) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 14.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.) (1) Не се разрешава пускането на пазара на химични вещества и смеси, класифицирани като опасни, които не са опаковани и етикетирани съгласно изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.
(2) Химичните смеси, които не се класифицират като опасни, но въпреки това могат да представляват специфична опасност, се опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2.
(3) Допълнителните изисквания към опаковките и етикетите на определени химични вещества и смеси се определят с наредбата по чл. 5, ал. 2.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

Още от Акценти
8 начина за избягване на конфликтите при децата

Когато понякога вкъщи се живее трудно

Уроинфекции - закъснялото им лечение носи сериозни последствия

Могат да бъдат най-общо на долни или горни пикочни пътища

Националната аптечна карта ще коригира струпването на аптеки в големите градове

Здравната комисия с решение за създаването на аптечна карта

Кои храни са подходящи при екзема?

Кои храни трябва да се избягват при екзема?