Министерството на здравеопазването вече е с нов устройствен правилник. Той бе приет от правителството днес, 19 юли. Целта му е да повиши ефективността на администрацията във ведомството. 
 
Проверката по-рано показа, че има дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена, както и щатна численост, която не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на министерството към настоящия момент.
 
С новия Устройствен правилник са очертани ясно финансовите отговорности в администрацията на Министерството на здравеопазването. Постига се пълно съответствие със Закона за администрацията чрез позициониране на правните и на протоколните дейности в общата, вместо в специализираната администрация.
 
Всички дейности, които имат административно-технически стопански характер, се обединяват в едно структурно звено чрез създаване на дирекция „Административни дейности“. Обединяват се функциите в областта на общественото здраве в едно структурно звено. Създадена е и самостоятелна дирекция „Промоция и профилактика на болести и зависимости“. Нейните задачи са залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството относно интегриран подход към зависимостите. В тази дирекция ще бъдат съсредоточени и дейностите по създаване и изпълнение на политики по превенция и лечение на социално - значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза.
NEWS_MORE_BOX
 
Дейностите по обществените поръчки се обособяват в отделно звено поради отчитане на спецификата на дейността и на специалното правомощие на министъра на здравеопазването по провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, съгласно Постановление № 146 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Обособява се и самостоятелна дирекция „Международни дейности“ с цел постигане на максимална ефективност при изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването по време на българското председателство през 2018 г., съобщиха още от Министерски съвет.
 
Приоритетите на министерството по усвояване на средства по оперативни програми на ЕС и от други донори също са ясно дефинирани. Създадена е и дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, в която се съсредоточават и дейностите в областта на електронното здравеопазване, тъй като неговото въвеждане зависи и от успешното изпълнение на проекти.