Министърът на здравеопазването проф. Асен Сербезова създаде работна група, която своевременно да извърши одит на действащия към момента медицински стандарт всички спешни звена на болниците в страната.

 

Това се случи след трагичния случай с починалата жена в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Христо Ботев” във Враца.


 

Съгласно настоящия установен задължителен медицински стандарт, дейността на спешните отделения се определя както от правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на конкретното отделение, така и от този на цялото лечебно заведение.

 

Ръководителите на болниците, в които е разкрито спешно отделение, създават необходимата организация, ръководят, контролират и носят отговорност за осигуряването на диагностично-лечебната и консултативната дейност на спешните пациенти.

 

Какви са изискванията, които спешните отделения трябва да спазват?

 

Съгласно изискванията на стандарта, спешното отделение трябва да има обща зона на регистрация/ триаж. В тази зона се осигуряват обстановка и условия за кратка входяща триажна оценка на пациента. Триажната зона има директен достъп до зоната за ресусцитация (шокова зала), която пък трябва да е подсигурена с апаратура и екипировка за начална оценка и базална поддръжка (BLS) и наблюдение на жизнените функции.

 

Съгласно стандарта, медицинският триаж в определената за тази дейност зона се извършва от минимум един член на спешния екип (лекар, специалист по здравни грижи, лекарски асистент или професионален специалист) със специална подготовка и обучение за тази дейност. 

 

Триажната оценка трябва да се извърши до 5 минути от посещението в спешното отделение и включва отчитане за определени витални белези (дишане, пулс, телесна температура, артериално налягане), и определяне на предварителна диагноза или основно оплакване, въз основа на които се определя триажната категория.

 

В какво се изразяват триажните категории?

 

Критичен спешен пациент или “Код червено А1” е пациент с животозастрашаващи симптоми вследствие заболяване или увреждане с висока вероятност от летален изход, ако не се предприемат незабавни интервенции за предотвратяване на по-нататъшна нестабилност на дихателната функция, циркулацията и/ или неврологичната функция. Тези пациенти се насочват до 1 минута към зала за ресусцитация (шокова зала).

 

Нестабилен/ потенциално нестабилен спешен пациент или “Код жълто В2” е пациент с потенциална опасност за живота, налице са признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане, които могат да прогресират по тежест и да доведат до усложнения с висока вероятност от настъпване на тежки последствия за жизненоважните функции, ако лечението не се приложи бързо. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за преглед/ спешна терапия до 30 минути от момента на определяне на триажната категория.

 

Стабилен пациент или “Код зелено С3” е  пациент с признаци и симптоми вследствие заболяване или увреждане с нисък потенциал за прогрес към по-тежко състояние, тежки последствия или усложнения. Тези пациенти трябва да бъдат настанени и обслужени от спешния екип в определената за целта зона за консултации/ пациенти с минимални увреди за бързо проследяване - “fast track”, до 120 минути от определяне на триажната категория.

 

Всяко спешно отделение трябва да поддържа и осигурява на видно място разписани алгоритми за поведение при най-често срещаните критични спешни състояния.

 

Регистрацията на постъпващите в спешно отделение лица се организира на принципа на приемно-регистрационно гише, като с оглед на факта, че водещо е спешното състояние на пациента, стандартът определя, че регистрационното интервю се провежда единствено след извършване на медицински триаж, т.е. след като е оценено неговото състояние. 

 

Стандартът изрично определя, че след извършването на медицински триаж се пристъпва към запис на данните с регистрация за прием в спешното отделение. 

 

С оглед на това, данните за регистрация на пациента могат да се събират от пациентите или придружителите навсякъде на територията на спешното отделение, паралелно с неговото обслужване - на място в стандартните клинико-терапевтични зони или на регистрационното гише за оформяне на детайлите по приема на спешния пациент.

 

Компетентният орган за контрол върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.  Проверки за съответствие с изискванията на медицинските стандарти извършват и регионалните здравни инспекции.