Реално остойностяване на разходите, механизми за контрол, въвеждане на единна информационна система и електронна здравна карта на пациента са само част от акцентите, на които застрахователите ще държат в процеса на изграждане на нов здравноосигурителен модел. В официална позиция публикувана на официалната им страница от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) оценяват предложенията на Министерство на здравеопазването за реформа на българската здравна система като позитивен сигнал за налична политическа воля за посочване на системните недостатъци в настоящата система и желание за осигуряване на качествена медицинска грижа на българските граждани. „Предложенията са идейна база, от която да се тръгне към създаване на ефективен, базиран на солидна икономическа и финансова логика модел“, пишат от Асоциацията на българските застрахователи.


Застрахователите отново дават своята заявка, че ще се включат като конструктивен участник  в работните групи към здравното министерство. „АБЗ се надява нейният експертен глас да намери адекватно отражение в новия модел на здравна реформа“, допълват от организацията.


Важните въпроси, на които Асоциацията ще държи в хода на дискусиите са реалното остойностяване на разходите (изходните данни,цени на клинични пътеки) с цел адекватна оценка на риска  и създаване на работещ модел, базиран на ясна финансова логика и разчети. Механизмите за контрол: осигуряване на възможност застрахователите да оказват ефективен контрол върху целия процес, започващ от определянето на цените на здравните услуги до тяхното разходване от лечебните заведения. Основен момент ще е въвеждане на единна информационна система и електронна здравна карта на пациента, както и на механизми за контрол на пациента. Важен за застрахователите е и процесът по въвеждане на механизми, осигуряващи среда на реална конкуренция и за финансиращите, и за финансираните организации.„Асоциацията на българските застрахователи приема за правилен като посока предложения от Министерство на здравеопазването общ принцип, на който да бъде базирана реформата - въвеждането на пазарни механизми и конкуренция между участниците чрез по-активно включване на частния сектор и застрахователите. Считаме, че за да бъдат постигнати тези цели и ефективно задействани пазарните механизми, финалният модел на здравна реформа трябва да е базиран в максимална степен на пазарни принципи и конкуренция между различните участници (и финансиращи, и финансирани организации) в системата – здравна каса, застрахователни компании, (болнични) лечебни заведения“, допълват в позицията си застрахователите.