Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов е внесъл за разглеждане от Министерския съвет предложение за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в София.
 
Това става ясно от проект на постановление, публикуван за обществено обсъждане на сайта на здравното ведомство.
 
Домовете за медико-социални грижи за деца са лечебни заведения по Закона за лечебните заведения – юридически лица на бюджетна издръжка за специфичните си функции, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.
 
В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, Министерството на здравеопазването участва в процеса, като стартира преструктурирането на 8 пилотни домове за медико-социални грижи в комплекси, предоставящи нови интегрирани междусекторни услуги, които ще предлагат качествено нов, различен от институционалния модел на грижа за децата. 
 
Процесът на преструктуриране се реализира чрез изпълнението на два взаимно свързани проекта, финансирани по европейските оперативни програми.
 
При изпълнението на процеса на преструктуриране за първи път се прилага кръстосано финансиране по две оперативни програми.
NEWS_MORE_BOX
 
В рамките на инфраструктурния проект се извършени преструктуриране на сградния фонд на осемте заведения, изградени са и се обзавеждат центрове за социални и здравно-социални услуги за деца, а именно 7 семейно-консултативни центъра, 5 центъра за ранна интервенция, 8 центъра за майчино и детско здраве, 2 звена „Майка и бебе“, 9 центъра за специализирана резидентна грижа за деца с потребност от постоянни медицински грижи, 8 дневни центъра за деца с увреждания, 3 центъра за детско психично здраве, 3 центъра за приемна грижа.
 
Проект „Посока:семейство” извършва подготовката за преструктуриране на пилотните 8 домове за медико-социални грижи. Чрез него е осъществено планирането на най-подходящите услуги за децата, съобразно извършена оценка и на актуалните нужди на съответната община от услуги за подкрепа на деца и семейства.
 
Предвидено е услугите, планирани и изградени в рамките на двата проекта, да се управляват от съответните осем общини.
 
До края на месец юни 2015 г. за функционирането на осемте пилотни домове са разходвани 1 875 596 лв. С предложения проект на постановление се предвижда възможността за използване на оставащите средства до края на 2015 г., планирани за издръжката на тези домове, за финансиране на социални услуги в общността за деца, делегирани от държавата дейности.
 
По щатно разписание осемте институции разполагат с персонал общо 190 длъжности, включващи лекари, медицински сестри, рехабилитатори, психолози, педагози, помощен и административен персонал. На персонала са проведени въвеждащи и надграждащи обучения в рамките на проекта.