Правителството прие постановление за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца в Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева” в София.
 
Това стана ясно след днешното заседание на Министерски съвет.
 
В изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Министерството на здравеопазването извърши преструктуриране на тези осем пилотни здравни заведения в комплекси, предоставящи нови, интегрирани, междусекторни услуги, които ще предлагат качествено различен от институционалния модел на грижа за децата.
 
Процесът на преструктуриране се реализира чрез изпълнението на два проекта, финансирани с европейски средства - „Посока: Семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013” и „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”
NEWS_MORE_BOX
 
Новоизградените услуги ще се управляват от съответните общини съобразно реализираните от тях проекти.
 
Към 30.06.2015 г. 8-те пилотни домове за медико-социални грижи са подготвени за закриване, като в тях има общо 60 деца.
 
За 53 от тях е планирано да бъдат предприети мерки за закрила чрез настаняване в специализираните резидентни услуги към общините.
 
Другите седем деца ще бъдат настанени в семейна среда.
 
На досегашния персонал от домовете е проведено обучение, което им дава възможност за професионална реализация в новите социални услуги.