Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов е внесъл за обсъждане в Министерски съвет предложение за закриване на домовете за медио-социални грижи в Разград и Ветрен.
 
Решението е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
 
През последните години, в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за деца, беше установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на социалните домове в градовете Ветрен и Разград.
 
От месец март във Ветрен няма настанени деца на резидентна грижа, а дневният център към дома се ползва почасово от 5-6 деца. Последните две деца в Разград са изведени на 21 май, като 11 деца от семейна среда ползват почасови услуги в дневния център.
 
Предвид изложеното, ресорният министър смята за неефективно поддържането на двете институции и предлага да се предприемат бързи мерки по закриването им.
 
До края на месец май за двете заведения за изразходвани близо 400 000 лв. от бюджета на здравното ведомство.
 
По щатно разписание двете институции разполагат общо с 91 длъжности, разпределени, както следва: 2 директори - лекари, 29 медицински сестри, 5 рехабилитатори, 55 длъжности специализиран, помощен и административен персонал (педагози, психолози, детегледачки, главни счетоводители, домакини и касиери, готвачи, перачи, шофьори и др.). 
 
Домът за медико-социални грижи за деца – Ветрен осъществява дейността си в четириетажна сграда - държавна собственост, която е в много добро състояние.
 
Този в Разград ползва сграда, която е публична общинска собственост, въз основа на договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, считано от 2006 г. Министерството на здравеопазването на този етап не планира осъществяването на дейност на територията на сградите след закриването на домовете.
NEWS_MORE_BOX
 
Във връзка с прекратяването на трудовите правоотношения на персонала на двата дома се предвижда намаление на общата численост на персонала, зает в домовете за медико-социални грижи за деца.
 
Съответните общински съвети са взели решение за закриването на домовете и са отправили до министъра на здравеопазването искане за закриването, съгласно чл. 52 от Закона за лечебните заведения.
 
Предстои определяне от страна на министъра на здравеопазването на ликвидационни комисии, които да извършат всички необходими действия за ликвидацията на двата дома за медико-социални грижи за деца. Очаква се разходите да бъдат в размер общо около 60 000 лв., в това число разходи за възнаграждения на членовете на ликвидационните комисии, за текуща издръжка и за обезпечаване на дейността на комисиите.
 
Тези разходи ще бъдат за сметка на бюджета на министерството.
 
Обезщетенията на персонала, дължими по Кодекса на труда при прекратяване на трудовите правоотношения, както и текущите задължения, свързани с дейностите по ликвидация, ще са за сметка на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
 
Приемането на акта представлява конкретно действие по изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, с което се очаква в още два региона на страната да бъде преустановено предлагането на институционална грижа за деца в домове за медико-социални грижи за деца.
 
За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, следва да бъде осигурявана такава посредством останалите приложими социални услуги за деца.
 
Също така с приемането на акта се очаква да бъдат оптимизирани разходите на Министерството на здравеопазването за поддържане на домове за медико-социални грижи за деца.
 
За приемането на постановлението не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право, тъй като се касае за въпрос, който се урежда изцяло от националното законодателство.
 
Проведено е публично обсъждане на проекта. Същият е съгласуван с останалите министерства.