Четирите медицински университета в България, МУ-София, МУ-Варна, МУ-Пловдив и МУ-Плевен, за първи път регистрираха свое сдружение

 

Ректорът на МУ-София акад. Лъчезар Трайков, ректорът на МУ-Варна проф. Валентин Игнатов, ректорът на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева и ректорът на МУ-Плевен проф. Добромир Димитров, подписаха устава на асоциацията в предварително насрочена среща, която се състоя в Медицинския университет в столицата. В УС на сдружението влиза като физическо лице и проф. Славчо Томов, бивш ректор на МУ-Плевен. 


 

Университетите създават Сдружението на медицинските университети в България с цел защита на общите интереси на медицинските висши училища пред държавните и местните органи, участие в процесите на формиране на държавните политики в областта на медицинското образование и свързаните с него дейности в здравеопазването. 

 

Организацията цели да утвърди престижа и да служи като гарант за качество на висшето медицинско образование в България и чужбина. 

 

Средствата за постигане на тези цели ще включват общи мнения и становища на университетите относно развитието и проблемите на висшето медицинско образование. Предвижда се разработване на стратегически документи, планове и концепции в тази посока. 

 

Ще се взима участие в работни групи и консултативни съвети към органи на държавното управление във връзка с разработването на законите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи обучението по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, както и свързаните с тях дейности в сферата на здравеопазването. 

 

Сдружението ще се стреми да формира определени обществени нагласи чрез активно участие в медийни инициативи, тематично свързани с проблемите на българското медицинско висше образование.

 

Асоциацията ще провежда срещи и събития за обсъждане на теми, свързани с целите му, ще организира работни групи, експертни съвети и други помощни органи, които да формират и предлагат решения по конкретни проблеми, свързани с висшето медицинско образование. 

 

Сдружението ще се стреми да формира определени обществени нагласи чрез активно участие в медийни инициативи, тематично свързани с проблемите на българското медицинско висше образование.

 

Предвижда се и издаване на бюлетини и други информационни материали, чрез които да се запознава обществеността с взетите решения, становища и стратегически документи на Сдружението.  

 

В дух на разбирателство и екипност, представителите на четирите университета декларираха желанието си да работят заедно в защита на специфичните за техните висши училища интереси и да съдействат на институциите за вземането на решения, удовлетворяващи академичните потребности на медицинските университети у нас.