Хората с деменция са уязвима и бързо нарастваща група в целия свят. Проблемът е особено актуален в България, заради големия процент застаряващо население и увеличаване продължителността на живота. Специалистите по проблемите на деменцията са категорични, че грижата за пациентите е интердисциплинарен проблем, който налага координирани действия на институциите, ангажирани с диагностика, лечение, обучение на кадри, подкрепа на семействата и грижещите се.


Затова екипа по дементология на академик Лъчезар Трайков от Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска” и Българското дружество по деменции организират експертен Научен симпозиум по актуалните проблеми на диагностиката, лечението и грижите за хората с деменция. В събитието на 14 и 15 юни в София ще се включат водещи наши и международни експерти. 


Сред водещите теми са „Иновации за деменциите в Дунавския регион“ (INDEED - 2018 – 2021 г.) с ръководител проф. д-р Александър Курц, Технически университет, Катедра по психиатрия, Мюнхен, Германия и координатора за България - академик Лъчезар Трайков. Друг важен акцент ще бъде симпозиума на тема „Деменции - STATE OF ART. Диагностика, лечение, грижи” с участието на проф. д-р Лиана Апостолова, Барбара и Пиир Бекгаард, професор по неврология, радиология, медицинска и молекулярна генетика, и проф.д-р Александър Курц. В дискусията ще се включи и Жан Жорж, Изпълнителен директор на Alzheimer Europe, Люксембург.Организаторите на събитието припомнят, че проблемът за ранната диагностика, превенцията и грижите за хората с деменции е приоритетна тема в областта на здравеопазването в Европа, както и изработването и прилагането на Национални стратегии и планове за оптимални грижи за хората с деменция. През юни 2019 г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев актуализира работната група по изработване на Националната стратегия за хората с деменция. Участниците в нея - представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, професионални организации, научни дружества, медицински университети, неправителствени организации и други институции ще обсъдят резултатите от постигнатото по време на събитието.