Двадесет младежи и девойки ще имат възможност да се обучават за военни лекари през учебната 2022/ 2023 г. Обучението продължава шест години и е напълно безплатно

Гарантирана е реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.

 


За първи път в България Военномедицинска академия обединява сили с Медицинския университет във Варна (МУ-Варна) и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ) в обучението на ново поколение военни лекари.

 

Направлението „Военен лекар" съчетава обучение по специалност  „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво", специализация „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили", с образователно-квалификационна степен „бакалавър".

 

Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в МУ-Варна, ВМА и във ВВМУ. След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение, студентите получават образователно-квалификационните степени (ОКС) „магистър" по специалността „Медицина" от МУ-Варна и ОКС „бакалавър" по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ. 

 

Добрата подготовка на завършилите тази специалност им дава възможност за повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни, членки на НАТО.

 

Обучението по специалност „Медицина" отговаря на най-високите национални и международни стандарти. Осъществява се само в редовна форма, по учебен план, разработен на базата на единните държавни изисквания за специалността. Курсът на обучение е шест години. Той включва 10 учебни семестъра и преддипломен стаж, по време на който се полагат държавни изпити. След завършване на пълния курс на обучение студентите получават професионална квалификация „магистър-лекар" и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър".

 

Какви са предимствата на тази специалност?

 

Няма такси за обучение и в двата университета.

 

Гарантирана е реализация след завършване с договор за работа като военен лекар – 10 години.

 

Осигурено е настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, участия в научни форуми – таксите, за които се поемат изцяло от Военномедицинска академия.

 

В края на шестгодишното обучение военните лекари получават 2 дипломи: магистър по медицина и бакалавър по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”.

Могат да получат и възможност за специализация във ВМА.

 

Повишаване на квалификацията не само в България, но и във всички страни-членки на НАТО

 

На какви условия трябва да отговарят кандидат-студентите?

  • Да имат средно образование (удостоверява се с диплома за средно образование), с оценки по биология и химия в дипломата;
  • Да са годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
  • Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство (удостоверява се със свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба);
  • Да не страдат от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания);
  • Към 31-ви декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 23 години. По-възрастните кандидати могат да бъдат допуснати до конкурсни изпити след подаване на писмено заявление до Министъра на отбраната и получаване на негово положително становище.

Информацията относно документите за кандидатстване, приемните изпити, класирането и записването може да откриете на https://www.vma.bg/.