Пандемията и дистанционното обучение са довели до тревожно високи нива на професионален стрес и емоционално изтощение при учителите. Това става ясно от анализ на последствията от обучението в електронна среда, изготвен от Института за изследвания в образованието.

 

Авторите на доклада – Асенка Христова, д-р Светла Петрова и доц. Екатерина Тошева, отчитат сериозно влошаване на поведенческата, емоционална и когнитивна ангажираност на учениците. За това допринася понижената самооценка за способностите им да учат, както и недостатъчните им умения за самоуправление в учебен контекст.


 

Изследването оценява нивото на професионален стрес и емоционално изтощение на учителите като следствие на преподаването в електронна среда чрез методи на психологическо скалиране. За целта е адаптирана скалата за професионално прегаряне на учителите на Исак Фрийдман. Тя се състои от 4 въпроса, чрез които се изследва самооценката на учителите за това доколко:

 

  • Чувстват емоционално изтощение от преподаването от разстояние в електронна среда;
  • Чувстват ежедневна преумора от преподаването от разстояние в електронна среда;
  • Възприемат натоварването си като прекалено голямо;
  • Свързват ежедневното преподаване и работа с учениците в електронна среда с цялостно чувство за „прегаряне“.

 

Резултатите показват, че нивото на натрупан професионален стрес и емоционално изтощение от преподаването от разстояние е тревожно високо, защото всеки втори учител изпитва сериозни симптоми на професионално прегаряне.

 

Около 70% от учителите имат субективно усещане, че са били прекалено натоварени с работа по време на дистанционното обучение. Отново 70% от учителите споделят, че са се чувствали преуморени в края на всеки учебен ден в периода на ученето от разстояние, а 2/3 съобщават за изпитвано емоционално изтощение от преподаването от разстояние в електронна среда.

 

Около 60% от учителите имат цялостно чувство за „прегаряне“ от ежедневното преподаване и работа с учениците от разстояние в електронна среда.

 

Прави впечатление, че колкото по-продължителен стаж имат учителите, толкова по-високо е нивото на изпитвано професионално прегаряне от дистанционното обучение, но се установява бързо повишаване на това ниво дори при младите учители, които са в началото на своята учителската практика.

 

Резултатите показват, че 56% от учителите с повече от 20-годишен педагогически стаж изпитват висока степен на професионално прегаряне. В същото време подобни симптоми демонстрират около 38% от младите учители с 2-3 години педагогически стаж.

 

Проучването показва, че всеки втори учител отчита влошаване на мотивацията и ангажираността на учениците си.  41% от учителите посочват и влошаване на интереса на учениците към учебния материал, който е пряко свързан с мотивацията за учене.

 

Всеки втори учител отчита влошаване и на цялостното отношение на учениците към училището и към ученето. Влошаване на мотивацията на учениците да учат отчитат 58% от директорите, а 57% от тях отчитат и влошаване на ангажираността на учениците с ученето.

 

Според авторите на доклада инвестирането в системи за подкрепа на учителите и развитието на умения и специфични нагласи за адаптивно и персонализирано обучение следва да бъде изведено като основен приоритет. Нито един от учителите, включени в изследването, не е посочил необходимост от целенасочени мерки за осигуряване на нужните умения и системи за подкрепа на професионалното им развитие, за да могат ефективно да подпомогнат своите ученици в преодоляването на дългосрочните последствия от пандемията.

 

Резултатите от изследването подчертават необходимостта от различни стратегии и подходи за ефективно управление на класната стая и за създаване на позитивен социален климат, посочват авторите.

 

Предвид високите нива на професионален стрес, приоритет би следвало да бъде поставен и върху мерките за осигуряване на благосъстоянието на учителите, макар нуждата от такива мерки да не се посочва изрично от самите учители.

 

Източник:

http://ire-bg.org/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80/?fbclid=IwAR2GEunRG-y15wFspdsalHWyzIYw-iTvlRqmMz2k2NNFvAsoKb1DRQG8mQA

http://ire-bg.org/wpsite/wp-content/uploads/2021/08/Impact_of_distance_learning_in_electronic_environment_on_educational_process_teachers_and_students.pdf