Университетска болница „Н. И. Пирогов“ е избрана да проведе обученията на служителите на спешната медицинска помощ и спешните отделения по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). В рамките на проекта предстои да бъдат обучени минимум 6892 души. Теоретичните обучения ще са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част ще бъде с продължителност 17.5 часа, като обучаваните ще са разпределени в групи до 12 човека.

 

За целта вече са създадени методика и програми за обучението на всички категории персонал от спешните центрове и отделения, разработени са методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности в системата на спешната помощ, както и са изготвени диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми. Стойността на договора е до 717 592, 55 лв. без ДДС.От Министерство на здравеопазването съобщиха, че е сключен и договор с изпълнител, който да осъществи необходимата логистика по време на провеждането на обученията. Фирмата, която ще отговаря за осигуряването на пътните, нощувките и др. по време на обученията е „Аргус Бизнес Корпорейшън“ ЕООД,  като стойността на договора е 2 231 510.00 лв. без ДДС.


Министерството на здравеопазването изпълнява проект ПУЛСС в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за приключване на проекта е 31 декември 2020 г.


Припомняме, че през октомври Министерството на здравеопазването и управляващия орган на Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за едногодишно удължаване на периода за изпълнение на проекта.


Целта бе именно успешната реализация на всички предвидени дейности, в това число и на обученията на служителите от системата на спешната медицинска помощ.