Лечебните заведения ще имат още няколко дни за да се включат в процедурата по събиране на заявки за закупуване на лекарствени продукти, чрез която ще се сключват Рамкови споразумения за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.


Процедурата беше стартирана от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на 10 юни, но за да може максимален брой лечебни заведения да заявят лекарства, срокът за събиране на заявки се удължава до 28 юни 2019 г., съобщиха от администрацията. 


„Обръщаме внимание, че всички възложители - лечебни заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, центрове за спешна медицинска помощ, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения по чл. 10, т. 3, 3а и 3б от ЗЛЗ са задължени да се регистрират и подадат заявки за необходимите им количества лекарствени продукти за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. При неизпълнение на горните задължения ръководителите на лечебните заведения носят съответната отговорност.Във връзка с постъпили множество запитвания от лечебни заведения – търговски дружества, чийто капитал е с над 2/3  частна собственост, ви информираме, че същите могат да подават заявки в електронната система, но само ако са възложители и прилагат Закона за обществените поръчки. С подаването на заявка и с участието в процедурите, провеждани чрез Електронната система, за тези лица възниква задължението за прилагане на Закона за обществените поръчки за всички доставки, услуги и строителства, които предстои да възлагат“, е записано в съобщението на здравното министерство.