Учениците ще се тестват безплатно за ковид-19 поне веднъж в седмицата, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни.

 

Това съобщиха от Министерството на образованието с уточнението, че безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти, но след решение на педагогическия съвет и в координация с РЗИ.


 

Министерството на образованието и науката (МОН) и Министерството на здравеопазването (МЗ) работят за осигуряване на тестовете.

 

Тестването в училище е записано като препоръчителна мярка в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани на сайта на просветното министерство. В правилата за работа в условия на пандемия е посочено още, че носенето на маски в училище ще бъде задължително, включително и за децата от 1 до 4 клас, както и за 6-годишните деца в предучилищните групи на детските градини, когато страната ни се намира с жълта, червена или тъмночервена зона по заболеваемост от ковид-19.

 

Правилата са съгласувани с МЗ и социалните партньори. В тях е разписано още, че към онлайн форма на обучение ще се преминава при тъмночервен сценарий на заболеваемост, както и при 10% заболеваемост сред учениците в конкретното училище или паралелка.

 

Освен за малките ученици, училищата ще положат максимални усилия за присъствени практически занятия на учениците в професионалните паралелки. Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда.

 

Практическото обучение на учениците в дуална система на обучение в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини от страна на работодателя, ученика или негов родител (настойник), както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.

 

При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства в съответните професионални паралелки или от страна на работодателите, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година.

 

При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда по обективни причини (например свиване на дейността, съкращаване на наставници, фалит), практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.