Сдружението за развитие на българското здравеопазване (СРБЗ) стана третата национално представителна пациентска организация, която ще защитава правата и интересите на пациентите у нас.

 

Пациентските организации, признати за представителни, могат да участват в работата на консултативни органи, комисии и работни групи към Министерството на здравеопазването и НЗОК.


 

Здравното министерство, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и НЗОК, трябва да оказват съдействие на сдруженията за защита правата на пациентите.

 

Те имат право да получават информация за проекти на нормативни актове, които се отнасят до правата и интересите на пациентите.

 

Пациентските организации информират компетентните органи за случаи на нарушени права на пациенти и могат да изискват информация за извършените проверки, резултатите от тях и предприетите мерки.

 

Представители на организациите, признати за представителни, могат да участват в Обществения съвет по правата на пациентите, създаден към Министъра на здравеопазването. Техните основни функции включват:

  • Наблюдение и анализ на всички дейности, свързани с правата на пациента;
  • Изготвяне на ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента, който се предоставя на министъра на здравеопазването;
  • Анализиране прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвяне на предложения за изменението и допълнението й;
  • Обсъждане и изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.

Сдружението за развитие на българското здравеопазване има свои представители във всички 28 области на страната.

 

Другите две представителни организации за защита на правата на пациента у нас са Сдружение „Национална пациентска организация” и Българска асоциация за закрила на пациентите.

 

Повече за сдружението можете да научите на неговия интернет сайт: https://bgpatients.org/