Нова модерна платформа за развитие на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, ще замени старата от 2020 г. Последно поколение eCall, с равен достъп за всички граждани, а не както бе досега само за хората със слухови и говорни увреждания, както и точно местоположение на инцидента и обаждащия се, са сред основните акценти в бъдещия проект, разработван от Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването.


Нововъведенията се налагат защото софтуерно приложение на автоматизираната информационна система на 112 е остаряло и от началото на 2021 г. няма да се поддържа от доставчика. „Това ще доведе до спиране на услугата, гарантираща непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, с цел защита на живота, здравето, сигурността и имуществото им и в определени ситуации би застрашило националната сигурност“, съобщават от МВР.


В концепцията е записано, че съществуващата система не позволява интегрирането на нови съвременни услуги и функционалности, приети с Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения.Основните цели на новата платформа на Единен европейски номер за спешни повиквания 112 са да се осигури локализация на повикващия, трансграничен достъп на повиквания до спешния телефон и обезпечаване възможността за взаимна комуникация между европейските спешни центрове и службите за спешно реагиране. Голямата промяна е обслужването на чуждо-езикови обаждания, въвеждане на Reverse 112 (системи за масово оповестяване и връзката им със 112), както и достъп до 112 от онлайн платформи като Skype и Viber.


„Службите за спешно реагиране в повечето европейски държави са затруднени от множество ограничения, които намаляват ефективната и своевременна реакция при спешен случай", е записано в проекта. Затова ключов момент в концепцията са услугите за местоположение. С получаването на точна и навременна информация за местоположението на инцидента и обаждащия се, от МВР се надяват да оптимизират работата на 112 и да ограничат огромния брой в страната фалшиви обаждания към спешния телефон.


Проектът е на етап обсъждане до 15 януари.