С постановление на Министерски съвет Националният център по опазване на общественото здраве и Националният център по здравна информация ще бъдат преобразувани чрез сливане в Национален център по обществено здраве и анализи, прие Министерски съвет. Структурните промени са във връзка с Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010 - 2011 г.) и поетите от страна на Министерство на здравеопазването ангажименти, свързани с изясняване и промяна в статута на двата национални центъра.


Предвижда се новосъздаденият център да бъде здравно заведение - юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, с предмет на дейност: научно-изследователска, експертно-консултативна, информационно-аналитична, методическа и учебна дейност в областта на опазване на общественото здраве; оценка на здравния риск при неблагоприятно въздействие на факторите на жизнената среда, рисковите фактори, свързани с поведението и начина на живот; промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите.


Предлаганите промени ще бъдат оптимизирани в максимална степен дейностите, осъществявани до момента от двата центъра и ще се съкратят служители с отпаднали, променени или дублиращи се функции. Очаква се обединяването на двете структури да създаде възможност за окрупняване на отделните структурни звена и съсредоточаване във всяко едно от тях на дейности със сходен характер, което от своя страна би допринесло за подобряване качеството и ефективността на извършваната работа.Очакваните резултати от приемане на проекта са свързани с подобряване на организацията и ефективността на експертно-консултативната, научно-изследователската и аналитичната дейност в областта на опазване на общественото здраве, както и на събирането и анализирането на здравна информация. Намалява се и общата численост на бюджетната система на здравеопазването със 110 щатни бройки.